ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3732/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆPNHỎ VÀ VỪA TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quychế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanhnghiệp nhỏ và vừa; Quyết định 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động củaQuỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết địnhsố 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001;

Căn cứ Công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lãnh tín dụng đối với doanhnghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quychế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanhnghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ bảolãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 3630/STC-TCDN ngày 04/10/2013 về việc cấp vốn điều lệ choQuỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp vốnđiều lệ cho Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóavới các nội dung sau:

1. Tổng vốn cấp đợt này:48.722.963.638 đồng (Bằng chữ: bốn mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi haitriệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi tám đồng).

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Từ nguồn thu cổ phần hóa các đơnvị đã nộp tiền vào tài khoản Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tỉnh: 47.947.829.388đồng; bao gồm:

+ Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa:1.405.085.713 đồng;

+ Công ty Cổ phần Thương mại Miềnnúi Thanh Hóa: 5.377.448.954 đ;

+ Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa -Công ty CP: 4.749.339.394 đ;

+ Công ty Cổ phần Sông Mã:27.833.645.327 đ;

+ Công ty Cổ phần In báo Thanh Hóa:8.582.310.000 đ;

- Từ nguồn thu tiền cổ tức: 775.134.250đồng; bao gồm:

+ Công ty CP Môi trường và Côngtrình đô thị Bỉm Sơn: 534.770.000 đ;

+ Công ty CP Môi trường và Côngtrình đô thị Sầm Sơn: 154.199.250 đ;

+ Công ty CP Đường thủy nội địaXDGT: 86.165.000 đ.

Điều 2. Căn cứ vào nội dungđã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớiKho bạc Nhà nước thông báo cấp vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanhnghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanhnghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúngmục đích, đúng đối tượng và thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Quỹ Bảo lãnhtín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quantrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (HS22482).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng