UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc quy định giá bán, mức trợ giá lúa giống cấp I và

giống nguyên chủng bán cho nông dân trong vụ Đông Xuân 2004-2005

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

- Nhằm đạt tỷ lệ sử dụng 80% giống lúa cấp I trong vụ Đông-Xuân 2004-2005;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3677/CV-TC ngày 31/10/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều l: Trích ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí khắc phục lũ lụt kết dư năm 2003 chuyển sang 661.160.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi mốt triệu một trăm sáu mươi ngàn đồng) để trợ giá lúa giống cấp I và giống nguyên chủng (để sản xuất giống cấp I) cho nông dân trên địa bàn tỉnh trong vụ Đông Xuân 2004-2005 với các nội dung chủ yếu sau:

TT

Nội Dung

Giống cấp I

Giống nguyên chủng

Ghi chú

1

Giá bán lẽ chưa có trợ giá

3.948 đ/kg

4.448đ/kg

2

Mức trợ giá

548 đ/kg

1.048đ/kg

3

Giá bán lẽ cho nông dân đã có trợ giá

3.400 đ/kg

3.400đ/kg

4

Số lượng giống tối đa hưởng trợ giá

1.130 tấn

40 tấn

5

Tổng kinh phí trợ giá tối đa

619.240.000 đ

41.920.000 đ

Đối với các xã vùng miền núi và đồng bào dân tộc: thực hiện theo chương trình trợ giá trợ cước hàng miền núi, không thực hiện trợ giá theo Quyết định này.

Điều 2: - Giao trách nhiệm cho Giám đốc Công ty Giống cây trồng và vật nuôi Thừa thiên Huế tổ chức cung ứng giống cấp I và giống nguyên chủng cho nông dân như đã ghi tại điều 1 của Quyết định này. Số chi phí tiết kiệm được do thực hiện nhiệm vụ này được hạch toán vào thu nhập của Công ty theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Công ty Giống cây trồng và vật nuôi, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện