UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về quy định chế độ cho người vận động và thực hiện kế hoạch hóa gia đình của thành phố Đà Nẵng

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa V, kỳ họp thứ 2 ngày 26 và 27-6-1997 về thống nhất một số chế độ chính sách Dân số-KHHGĐ của thành phố Đà Nẵng;

- Theo đề nghị của ủy ban Dân số-KHHGĐ và Sở Tài chính-vật giá thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay quy định chế độ bồi dưỡng cho người vận động và thực hiện KHHGĐ của TP Đà Nẵng theo định mức sau :

- Ngoài mức bồi dưỡng theo quy định của Trung ương, bồi dưỡng thêm 180.000 đồng cho một người thực hiện KHHGĐ bằng biện pháp đình sản và 20.000 đ cho người vận động được 1 ca đình san.

- Bồi dưỡng 10.000 đồng cho một người thực hiện KHHGĐ bằng biện pháp đặt DCTC (dụng cụ tử cung).

Điều 2 : Hằng năm, ngân sách TP có kế hoạch bố trí để thực hiện chế độ này (ngoài định mức đầu tư của TP chi cho hoạt động Dân số-KHHGĐ).

Điều 3 : Giao cho ủy ban Dân số-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng cùng với Sở Tài chính-vật giá chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện tốt chế độ này.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-1997.

Điều 5 : Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ nhiệm ủy ban Dân số-KHHGĐ, Giám đốc Sở Kế hoạch-đâu tư, Sở Tài chính-vật giá, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh