THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 373a/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MUA TẠM TRỮ THÓC,GẠO VỤ ĐÔNG XUÂN 2013-2014

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn tại Tờ trình số 831/TTr-BNN-CB ngày 10 tháng 3 năm 2014 và Kết luậncủa Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 15 tháng 3 năm 2014 về sản xuất vàtiêu thụ lúa, gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua tạm trữ 1.000.000 tấn (một triệutấn) quy gạo trong vụ Đông Xuân 2013-2014 ở đồng bằng sông Cửu Long; theo tỷ lệquy đổi thóc:gạo là 2:1; loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc,gạo thơm.

Điều 2. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15 tháng3 năm 2014 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2014.

Điều 3.

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo một số ngân hàngthương mại cho vay mua tạm trữ thóc, gạo trong thời gian tối đa 6 tháng kể từngày 20 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2014; mức lãi suất cho vaytối đa 7%/năm.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vaymua thóc, gạo tạm trữ với thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng kể từ ngày20 tháng 3 năm 2014 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2014.

Điều 4. Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chứcviệc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc, gạo đúng quychuẩn theo quy định thực hiện mua số thóc, gạo tạm trữ trên; đồng thời phối hợpvới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở cùng Đồng bằng sốngCửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổchức mua tạm trữ thóc, gạo.

Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theocơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Điều 5.

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suấttheo quy định tại Quyết định này, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thựchiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định, hướng dẫn mộtsố ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo theo quyđịnh tại khoản 1, Điều 3 Quyết định này.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Namtrong việc phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn việc mua tạm trữ thóc, gạo;đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc mua tạmtrữ thóc, gạo trên địa bàn địa phương.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phốihợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương ở Đồng Bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiểm tra, giámsát việc thực hiện thu mua tạm trữ thóc, gạo theo đúng quy định tại Quyết địnhnày; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ởvùng đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhânđược giao thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: NN và PTNT, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ở vùng ĐBSCL;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng