ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ

phi chính phủ nước ngoài

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (gọi tắt là PCP).

Điều 2. Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan và các tổ chức nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim