HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 374-CT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH THÀNH BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị quyết Bộ Chính trị (thông báo số 14-TB/TƯ ngày 11-07-1976) về việc tổ chức bảo đảm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04-07-1981.
Theo đề nghị của Trưởng Ban Phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Đổi tên Ban Phụ trách quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình thành Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiệm vụ giúp Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng thống nhất kế hoạch hoạt động, điều hòa phối hợp công tác của các đơn vị thuộc các Bộ, các ngành, và quan hệ với các cơ quan hữu quan của Liên Xô nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và gìn giữ nguyên vẹn, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quản lý vận hành, bảo vệ an toàn công trình Lăng và các công trình có liên quan, tổ chức đón tiếp nhân dân và khách nước ngoài đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan khu vực Lăng, bảo đảm tốt mọi mặt hoạt động trong khu vực Lăng và Quảng trường.

Điều 2. – Ban có Trưởng ban, một số Phó Trưởng ban và một Ủy viên thường trực.

Trưởng ban là một cán bộ cấp tướng do Bộ Quốc phòng đề nghị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm.

Các Phó Trưởng ban là các cán bộ phụ trách các đơn vị chuyên trách công tác ở Lăng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do các cơ quan này đề nghị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm.

Ủy viên thường trực do Bộ Quốc phòng đề nghị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm.

Điều 3. – Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thành lập Văn phòng để giúp Ban thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 4. – Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan có liên quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Mười