BỘ TƯ PHÁP
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chức năng

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Vụ Hành chính tư pháp (sau đây gọi là Vụ) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: hộ tịch, quốc tịch và chứng thực.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Vụ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Ngành Tư pháp.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương, chính sách trung và dài hạn về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực.
3. Chủ trì xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực để Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao.
4. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng các loại mẫu sổ, biểu mẫu hộ tịch, quốc tịch và chứng thực.
5. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ.
6. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch, quốc tịch và chứng thực theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
7. Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

8. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Vụ.
9. Về hộ tịch:
a) Đề xuất và thực hiện các biện pháp để thúc đẩy việc thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý và đăng ký hộ tịch; phối hợp với đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
10. Về quốc tịch:
a) Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, người bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam trình Bộ trưởng ký thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước; thông báo kết quả giải quyết hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn nghiệp vụ về quốc tịch; phối hợp với đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giải quyết các việc về quốc tịch;
c) Thực hiện việc đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp về kết quả giải quyết hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, người bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và kết quả giải quyết các việc về quốc tịch có liên quan.
11. Hướng dẫn nghiệp vụ về chứng thực; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện nhiệm vụ chứng thực; tổ chức tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho người thực hiện chứng thực.
12. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ; tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất về hộ tịch, quốc tịch và chứng thực theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

13. Thực hiện hợp tác quốc tế về hộ tịch, quốc tịch và chứng thực theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
14. Tổ chức kiểm tra, tham gia thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
15. Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ tin học trong công tác hộ tịch, quốc tịch và chứng thực theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
16. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức liên quan đến phạm vi quản lý của Vụ.
17. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý công chức của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
18. Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
19. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Cơ cấu tổ chức của Vụ gồm:
a) Lãnh đạo Vụ:

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?

Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.
Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ.
Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Vụ; được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các tổ chức trực thuộc Vụ:
- Phòng Quản lý hộ tịch;
- Phòng Quản lý quốc tịch;
- Phòng Quản lý chứng thực;
- Phòng Tổng hợp - Hành chính.
Việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức trực thuộc Vụ do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Vụ do Vụ trưởng quy định.

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được đứng tên sổ đỏ ở Việt Nam không ?

2. Biên chế của Vụ thuộc biên chế hành chính của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp.
Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác
Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Vụ với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:
1. Vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được phân công phụ trách; có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.
2. Vụ là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ với Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Vụ.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khác thuộc Bộ thì Vụ có trách nhiệm chủ trì trao đổi thống nhất về hình thức, nội dung phối hợp với đơn vị đó. Đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện sự phối hợp theo yêu cầu về hình thức, nội dung và thời hạn của Vụ Hành chính tư pháp.
Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Vụ với các đơn vị có liên quan, Vụ trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.
4. Quan hệ công tác giữa Vụ Hành chính tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan:
a) Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch và chứng thực; thông báo kết quả giải quyết các việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Bổ trợ tư pháp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn cam kết sở hữu nhà ở duy nhất để xin cấp đất tái định cư ? Tư vấn mua bán đất tái định cư

c) Phối hợp với Nhà Xuất bản Tư pháp trong việc in và phát hành các loại sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch theo quy định;
d) Chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Vụ;
đ) Phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực;
e) Phối hợp với Cục Con nuôi trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi;
g) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực;
h) Phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp; trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp với cơ sở dữ liệu hộ tịch;
i) Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính trong việc thực hiện các nhiệm vụ về thống kê trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 305/QĐ-BTP ngày 05/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính tư pháp.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Đảng uỷ;
- Các tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
BỘ TRƯỞNG

Hà Hùng Cường

>> Xem thêm:  Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà ở tái định cư ? Đối tượng nào thuộc diện tái định cư không ?