ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-BTP ngày 28/11/2014của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đìnhnăm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công vănsố 219/STP-PBGDPL ngày 30/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- Như Điều 3 (để thi hành);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Th
ân

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014được Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 19 tháng 6 năm2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để triển khai thựchiện có hiệu quả Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ủy bannhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tổ chức triển khai thựchiện Luật Hôn nhân và gia đình một cách kịp thời, thống nhất, bảo đảm đồng bộvà có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, quántriệt sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình đến cán bộ,công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảmviệc tuân thủ các quy định của Luật.

- Nâng cao nhận thức và đề cao vaitrò của gia đình trong đời sống xã hội, tăng cường và phát huy ý thức tráchnhiệm, thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, giữ gìn và phát huytruyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt, phổ biến Luật Hônnhân và gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức tập huấn,bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đội ngũ cán bộ, côngchức các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Xác định cụ thể trách nhiệm củacác cơ quan hữu quan và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triểnkhai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

- Đảm bảo hoàn thành kế hoạch theođúng nội dung công việc, tiến độ thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quanđến Luật Hôn nhân và gia đình

a) Văn bản quy phạm pháp luật hiệnhành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình ở cấp tỉnh:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sátnhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm2015 và trong năm 2015.

b) Văn bản quy phạm pháp luật hiệnhành liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình ở cấp huyện:

- Cơ quan thực hiện: UBND cáchuyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặttrận Tổ quốc cấp huyện và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân, Viện Kiểmsát nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Hônnhân và gia đình

a) Tổ chức hội nghị tập huấn quántriệt những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình cho các báo cáo viênpháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế, đại diện Phòng Tư pháp; đại diện Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp tỉnh.

Triển khai nội dung toàn văn LuậtHôn nhân và gia đình, trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu theo đề cươnggiới thiệu Luật của Bộ Tư pháp ban hành.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.

b) Tổ chức hội nghị cấp huyện tậphuấn Lụật Hôn nhân và gia đình cho lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể của huyện;lãnh đạo UBND, HĐND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ Mặt trận và các thànhviên của Mặt trận cấp xã; báo cáo viên pháp luật cấp huyện;

- Cơ quan thực hiện:Ủy ban nhândân cấp huyện.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2015.

3. Biên soạn, phát hành các tàiliệu phổ biến, giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình

Xây dựng kế hoạch biên soạn, inấn, phát hành tài liệu, sách hỏi đáp, tờ rơi, tờ gấp...phục vụ công tác tậphuấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộtịch, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 vàcác năm tiếp theo.

4. Phổ biến Luật Hôn nhân vàgia đình trên phương tiện thông tin đại chúng

Tổ chức thực hiện các chuyên mục,chương trình, tin, bài phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫnthi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; Báo Khánh Hòa; Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thànhphố; truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 vàcác năm tiếp theo.

5. Kiểm tra, báo cáo đánh giátình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Hôn nhân và gia đình; tổ chứcsơ kết 03 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chứckiểm tra tại địa phương; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Luật Hôn nhân vàgia đình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp,Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xãxây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và giađình trên địa bàn.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp thamgia; cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia.

- Thời gian thực hiện: Định kỳhàng năm.

b) Thống kê số liệu, báo cáo tìnhhình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhândân cấp huyện tổ chức thống kê số liệu; báo cáo tình hình thực hiện Luật Hônnhân và gia đình tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: định kỳ 06tháng; hàng năm và đột xuất (nếu có).

c) Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiệnLuật Hôn nhân và gia đình, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tíchxuất sắc trong công tác hộ tịch.

- Tổ chức hội nghị sơ kết 03 nămtriển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh. Khen thưởngnhững tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hộ tịch và đề nghịcơ quan cấp trên khen thưởng.

- Cơ quan thực hiện: Giao Sở Tưpháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợpthực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Luật Hôn nhânvà gia đình theo nhiệm vụ đã được giao.

- Định kỳ tập huấn, bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ, biên soạn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ cán bộ côngchức thực hiện quản lý nhà nước về tư pháp - hộ tịch, tuyên truyền viên, hòagiải viên. Thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Luật Hôn nhân và giađình và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra,định kỳ báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và giađình cho UBND tỉnh.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp vớiSở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn tổ chức và có kế hoạch bổ sung cán bộ,công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác tư pháp - hộ tịch ở địa phương.

3. Sở Thông tin và truyền thông:Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhânvà gia đình và các văn bản có liên quan cho nhân dân; thường xuyên đưa tin,bài, tiểu phẩm có liên quan lên phương tiện thông tin đại chúng để góp phầnnâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

4. Sở Tài chính: Thẩm định vàhướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch nàytheo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan.Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động tổchức, cá nhân chấp hành pháp luật; giám sát việc thực hiện pháp luật về Hônnhân và gia đình; phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và đảm bảokinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương; định kỳ báo cáokết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan chứcnăng trên địa bàn tổ chức phổ biến quán triệt Luật Hôn nhân và gia đình theonhiệm vụ đã phân công.

- Kiểm tra việc thực hiện Luật Hônnhân và gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm.

7. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đượcbố trí từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhànước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánhvề Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.