ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI CƠ SỞ VÀ CHUẨNTIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếpcận pháp luật của người dân tại cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chínhphủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tácphổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; và chuẩn tiếp cận pháp luật củangười dân tại cơ sở năm 2014;

Xét Tờ trình số 175/TTr-STP ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáodục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triểnkhai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dụcpháp luật tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấptỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂNTẠI CƠ SỞ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-UBND, ngày 24/3/2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến,giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành luật; tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bíthư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tácphổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ,nhân dân; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW; Quyết địnhsố 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định vềchuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm củangành tư pháp năm 2014.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng,Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (gọi tắt là Hiếnpháp), các văn bản luật mới được ban hành; gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcpháp luật (PBGDPL) với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Triển khai có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới, đa dạnghóa các mô hình, hình thức PBGDPL, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, từng bướcđưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bảncủa Đảng về PBGDPL; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở vàcác văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các nhiệm vụ trọng tâm củangành tư pháp năm 2014 và chương trình, đề án về PBGDPL đang được triển khaiphù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương.

- Phát huy vai trò chủ động tư vấn của Hội đồngPhối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; vai trò đầu mối tham mưu, phốihợp của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, công chức tưpháp - hộ tịch, tổ chức pháp chế, các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhànước, đồng thời huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức hữu quan trongcông tác PBGDPL và từng bước xã hội hóa công tác PBGDPL.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch thựchiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết địnhsố 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) và tập trung triển khaiHiến pháp, Luật Đất đai 2013, các luật mới được Quốc hội khóa XIIIthông qua và văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan tới hoạt động và đờisống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cụ thể:

1.1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa ViệtNam:

Tập trung cao điểm giới thiệu phổ biến sâu rộngHiến pháp tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng cáchình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn theo Kế hoạch ban hành kèm theoQuyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ (tổ chức Hộinghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên phápluật, tuyên truyền viên pháp luật; tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiếnpháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, cán bộ pháp chế các sở, ngành,đoàn thể; phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viênchức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân; hưởng ứng cuộc thi viết”Tìm hiểu Hiếnpháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”... )

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, cácsở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyềnthông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long.

b) Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáoTỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Trọng tâm năm2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệuphổ biến về Luật Đất đai 2013, các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua tạikỳ họp lần thứ 6, khóa XIII (Luật Việc làm; Luật Tiếp công dân; Luật Thực hànhtiết kiệm chống lãng phí; Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật; Luật Thi đua khenthưởng sửa đổi, bổ sung; Luật Phòng cháy chữa cháy sửa đổi bổ sung; Luật Đấuthầu) và các văn bản pháp luật mới sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lầnthứ 7 đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã,thành phố.

b) Cơ quan phối hợp: Theo Kế hoạchtriển khai nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, tổ chức.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.3. Tổ chức tuyên truyền, giớithiệu, nâng cao nhận thức về Thừa phát lại bằng các hình thức phù hợp:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, cácsở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyềnthông, Báo Vĩnh Long; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long.

b) Cơ quan phối hợp: Theo Kế hoạchtriển khai cụ thể của các cơ quan, tổ chức.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2014và trong suốt thời gian thí điểm.

1.4. Tổ chức tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính bằng các hình thứcphù hợp (Đề án”Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ”).

a) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, SởTư pháp, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

1.5. Triển khai thực hiện Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hànhluật:

1.5.1. Ban hành văn bản chỉ đạo,hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp vàPhòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

b) Thời gian ban hành: Quý I, năm2014 (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

1.5.2. Ban hành văn bản hướng dẫn, tổchức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, PhòngTư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II, năm2014. (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

1.5.3. Tăng cường, nâng cao chấtlượng công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân:

Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạotriển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục củahệ thống giáo dục quốc dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (PhòngPhổ biến, giáo dục pháp luật).

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục vàĐào tạo.

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm2014. (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

1.5.4.Tổ chức một số hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theoLuật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dụcpháp luật, gắn với việc thực hiện Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến,giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” do HộiLuật gia tỉnh chủ trì.

a) Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan theo kế hoạch cụ thể.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm2014.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở:

2.1. Rà soát, củng cố, kiện toànđội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giảiviên:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,UBND cấp huyện và cấp xã.

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm2014.

2.2. Biên soạn, phát hành các tàiliệu tập huấn nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Quý I, năm2014.

2.3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụhòa giải cơ sở cho hòa giải viên cơ sở.

- Cơquan chủ trì: Sở Tư pháp (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật), Phòng Tư phápcác huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

2.4. Tiếp tục thực hiện Quyết địnhsố 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợpháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bàodân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020, Quyết định số 2423/QĐ-BTP ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban bành Kế hoạch tăngcường PBGDPL, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nângcao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo vàtranh chấp đất đai.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tậphuấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; biên soạn tàiliệu phục vụ các hoạt động tập huấn.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp(Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyênvà Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND các huyện, thịxã, thành phố có huyện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014.

2.5. Tổ chức kiểm tra công tác hòagiải ở cơ sở và tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở:

a) Cơquan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, IVnăm 2014. Kế hoạch của TW là quý IV năm 2014

3. Công tác chuẩn tiếp cận phápluật của người dân tại cơ sở:

3.1. Ban hành văn bản hướng dẫn,tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 củaThủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dântại cơ sở (Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg) trên địa bàn:

a) Cơ quan chủ trì: Các cơ quan,tổ chức có liên quan theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg UBND các huyện, thị xã,thành phố.

b) Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổchức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I, năm2014.

3.2. Thành lập Hội đồng đánh giátiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận, xếp hạng, công bố, khen thưởngcác địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định:

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp(Phòng PBGDPL), Phòng Tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch cấp xã.

b) Cơquan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I, năm2014 (khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệmvụ chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở:

a) Cơquan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan,tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Theo Kếhoạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp chủ trì tham mưu,phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chứcthực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành, đoàn thể cấptỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6tháng (trước ngày 02/6), hàng năm (trước ngày 02/12) báo cáo kết quả thực hiệnvề Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp).

3. Kinh phí triển khai thực hiệncác hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhànước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bảnquy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các chương trình, đềán thực hiện theo quy định tại các quyết định ban hành, phê duyệt các chươngtrình, đề án đó.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm chủtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phícho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, kinh phí chocông tác hòa giải ở cơ sở và kinh phí thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật củangười dân tại cơ sở để tạo điều kiện cho các công tác này đạt hiệu quả./.