THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 374-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC NÂNG CẤP TRƯỜNG TRUNG HỌC SƯ PHẠM LẠNG SƠN THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNGSƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơcấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáodục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 249/UB-TTngày 27 tháng 4năm 1996 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tạiCông văn số 3726/KHTC ngày 16 tháng 5 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nângcấp Trường Trung học Sưphạm Lạng Sơn thành Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Điều 2.- TrườngCao đẳng Sư phạm LạngSơn có nhiệm vụ:

- Đào tạo và bồi đưỡng cán bộ trìnhđộ cao đẳng.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêucầu phát triển kinh tế -xã hội.

Điều 3.- TrườngCao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, chịu sự quảnlý ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được hưởng các chính sách, chế độ do Nhànước quy định cho hệ thống trường Cao đẳng.

Điều 4.- Quyếtđịnh này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5.- Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đàotạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan và Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)