ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 3740/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thihành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồiđất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đấtđai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1846 ngày05 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lậpĐoàn kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xãBà Rịa, thành phố Vũng Tàu, gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Văn Nghiệp - PhóGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Trưởng đoàn;

2. Ông Nguyễn Thái Sinh - ChánhThanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Đức Hiệu - QuyềnTrưởng phòng nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh: Phó Trưởng đoàn;

4. Ông Lê Đình Trí - Trưởngphòng Quản lý Đất đai - Sở Tài nguyên và Môi: Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thành Long - ChánhThanh tra Sở Tư pháp: Thành viên;

6. Ông Vũ Như Lai - Chuyên viênSở Xây dựng: Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền -Chuyên viên Sở Tài Chính: Thành viên;

8. Bà Nguyễn Quang Ngọc Phương -Chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

9. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầutư: Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoànkiểm tra.

1. Kiểm tra tình hình chỉ đạotriển khai thi hành Luật Đất đai tại địa phương.

2. Kiểm tra tình hình thực hiệnquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Kiểm tra về tình hình cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn.

4. Kiểm tra về thực hiện thu hồiđất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

5. Kiểm tra về tình hình giảiquyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

6. Kiểm tra cụ thể 24 đơn vịđược giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụngtrong thời hạn 12 tháng liền kể từ ngày bàn giao đất ngoài thực địa tại huyệnXuyên Mộc. Danh sách 24 đơn vị được kiểm tra do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường lập kèm theo Quyết định này.

- Sau khi có kết quả kiểm tra,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tratrình Ủy ban nhân dân tỉnh ký để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm báo cáo và cung cấp hồ sơ, tàiliệu, số liệu và thông tin khi Đoàn kiểm tra có yêu cầu.

Điều 3. Kế hoạch kiểmtra: Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể để triển khai thựchiện.

- Thời gian kiểm tra: 30 ngàylàm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

- Kinh phí hoạt động: Sở TàiChính cấp phát bổ sung kinh phí chơ Sở Tài nguyên và Mới trường thực hiện nhiệmvụ này theo định mức và chế độ hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, TàiChính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu Tư, Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vững Tàu, các đơn vị sử dụng đất kèmtheo Quyết định này và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới