UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3742/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNGNAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trìnhsố 1169/TT-SGTVT ngày 07/11/2011 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 9 thủ tục hành chính mới ban hành (phụlục 1); 66 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (phụ lục 2) và 2 thủ tụchành chính bị bãi bỏ (phụ lục 3) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thôngvận tải tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tảiQuảng Nam và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC;
- Lưu VT, KSTTHC.
D:\Nguyen Kim Chau\Năm 2011\trinh công bo cac so\so giao thong van tai\quyet dinh so giao thong.doc

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3742/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành