ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỖTRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤNỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 2013-2015"

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP vàphân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3867/STC-HCSN ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện đềán "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩymạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2013-2015" với các nội dung chính sau:

1. Tổng kinh phí: 420.000.000 đồng (Bốn trăm haimươi triệu đồng)

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảoxã hội (chi đảm bảo xã hội khác) chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm2013.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tàichính thông báo bổ sung dự toán kinh phí nói trên cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm quản lý,sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

KINH PHÍ THỰCHIỆN ĐỀ ÁN (KINH PHÍ NĂM 2013)

"Tuyên truyền,giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước,giai đoạn 2013-2015"

(Kèm theo Quyếtđịnh số 3747/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Đơn vị lập (đồng)

Thẩm định

Số lượng

Định mức

Thành tiền (đồng)

Làm tròn

1.906.970.000

420.000.000

Tổng cộng

420.120.000

1

Kinh phí triển khai kế hoạch

37.680.000

10.000.000

1.1

Tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

18.400.000

1.2

Triển khai kế hoạch đến các đơn vị

19.280.000

2

Hỗ trợ kinh phí khảo sát thực trạng phẩm chất, đạo đức của phụ nữ trong tỉnh để xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp

18.540.000

15.720.000

Xây dựng phiếu khảo sát chi tiết

phiếu

500.000

1

500.000

500.000

In mẫu khảo sát

phiếu

1.920.000

640

2.000

1.280.000

Phí trả cho người được phỏng vấn

phiếu

6.370.000

637

10.000

6.370.000

Bồi dưỡng cán bộ đi khảo sát

công

7.500.000

637

10.000

6.370.000

Bồi dưỡng cán bộ tổng hợp phiếu

công

2.250.000

12

100.000

1.200.000

3

Tài liệu phục vụ

87.380.000

48.600.000

3.1

Tổ chức hội thảo xây dựng nội dung tài liệu tuyên truyền

8.780.000

3.2

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục

78.600.000

48.600.000

Biên soạn tài liệu

Toàn

5.000.000

5.000.000

5.000.000

In tài liệu

Bộ

13.600.000

800

17.000

13.600.000

In tờ rơi

phiếu

60.000.000

15.000

2.000

30.000.000

4

Tập huấn về kiến thực, kỹ năng trong công tác tuyên truyền 12 lớp: 2 ngày/lớp: 12 lớp x 15.000.000đ/lớp

500.850.000

180.000.000

Thuê hội trường

ngày

4.000.000

2

1.000.000

2.000.000

Ma két

cái

350.000

1

300.000

300.000

Giảng viên

ngày

1.200.000

2

600.000

1.200.000

Văn phòng phẩm tài liệu, nước uống

người

3.000.000

1.500.000

Hỗ trợ tiền ăn học viên

người

5.000.000

100

50.000

5.000.000

Hỗ trợ tiền đi lại học viên

người

5.000.000

100

50.000

5.000.000

Cộng 1 lớp

18.550.000

15.000.000

5

Ra mắt câu lạc bộ (4 huyện chỉ đạo điểm): 4 CLB x 2.700.000đ/CLB

15.600.000

10.800.000

Ma két

cái

300.000

1

300.000

300.000

Hỗ trợ thành viên CLB + đại biểu

người

3.000.000

60

30.000

1.800.000

Nước uống

người

600.000

60

10.000

600.000

Cộng 1 câu lạc bộ

3.900.000

2.700.000

6

Mua sách hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục

bộ

170.000.000

5.000

17.000

85.000.000

7

Chi phí quản lý giám sát và chỉ đạo

120.960.000

70.000.000

7.1

Chi cho công tác chỉ đạo

24.960.000

20.000.000

7.2

Chi phí quản lý đề án

84.000.000

40.000.000

7.3

Chi khác: Văn phòng phẩm, điện nước

12.000.000

10.000.000

8

Kinh phí tuyên truyền trên phương tiện truyền thông

861.000.000

8.1

Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng 27 cuộc/27 huyện

742.500.000

Chưa thực hiện

8.2

Xây dựng phóng sự, phim tư liệu, tiểu phẩm, kịch…có liên quan đến đề án

94.500.000

8.3

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại 4 xã điểm của 4 huyện Lang Chánh, Thạch Thành, Nông Cống, Sầm Sơn: Về văn hóa, thể thao, du lịch, trường học, hội viên phụ nữ

24.000.000

9

Xây dựng tủ sách

28.000.000

Chưa thực hiện

10

Hỗ trợ KP sinh hoạt CLB, tập huấn ban chủ nhiệm

CLB

47.550.000

11

Sơ kết 1 năm thực hiện đề án

19.410.000

Chưa thực hiện