UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/2003/QĐ-UB

Hà Nam, ngày 9 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Thông tư số 151/TCCP-TC ngày 04/8/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

- Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn bộ máy Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, gồm 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ sau:

- Phòng Tổ chức Hành chính.

- Phòng Quản lý đầu tư.

- Phòng Quản lý Quy hoạch Môi trường.

Ngoài ra Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh còn có đơn vị sự nghiệp trực thuộc làm nhiệm vụ phát triển hạ tầng các khu công nghiệp của tỉnh.

Điều 2. Trưởng ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành chức năng căn cứ vào nhiệm vụ và biên chế được giao để sắp xếp, bố trí cán bộ và quy định chức năng nhiệm vụ cho các phòng hoạt động.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAMCHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương