UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ /UB

Bến Tre, ngày 22 tháng 4 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ Y TẾ TƯ HÀNH NGHỀ

Căn cứ Nghị định số 24-CP ngày 02/02/1976 của Hội đồng Chánhphủ quy định về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnhvực quản lý kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 14/BYT-TT ngày 02/8/1980 của Bộ Y tếhướng dẫn thi hành Nghị định số 119/CP ngày 09/4/1980 của Hội đồng Chánh phủđối với các tổ chức tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y dược thuộcphạm vi ngành y tế quản lý;

Căn cứ Thông báo số 3456/BYT /CB ngày 31/8/1982 của Bộ Y tếvề việc quản lý các hoạt động khám chữa bệnh tư;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nghiêm cấm tất cả các phòng khám chữa bệnh, nhà bảo sanh tư, y tế tưhoạt động dưới bất cứ hình thức nào (kể cả đông y và tây y) khi chưa được cấpcó thẩm quyền cho phép.

Điều 2. Tất cả y tế tư có tay nghề Nhà nước sẵn sàng sử dụng phục vụ cho đồngbào và muốn vào tổ chức y tế của Nhà nước và xã, phường để phục vụ nhân dân thìphải làm đơn, được Ban Y tế TDTT huyện, thị đồng ý và UBND huyện, thị cho phéphành nghề và đưa vào tổ chức phục vụ.

Điều 3. Sở Y tế chịu trách nhiệm quy định giá biểu khám chữa bệnh hướng dẫn BanY tế TDTT các huyện, thị và trạm y tế xã, phường tổ chức thực hiện Quyết địnhnày.

Điều 4. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Đào