ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 375/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀTĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC MUA VÀ GIẾT MỔ HEO, TRÂU, BÒ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30.6.1983;
- Căn cứ Pháplệnh ngày 30.6.1982 về việc trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả,knh doanh trái phép;
- Căn cứ Nghịquyết 188/HĐBT ngày 22.11.1982 của Hội đồng Bộ trưởng, về tăng cường thương nghiệpxã hội chủ nghĩa và quản lý thị trường;
- Căn cứ Nghị quyết số 46/HĐBT ngày 10.5.1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chánhcác hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Thương nghiệp, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạophân phối lưu thông và quản lý thị trường thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Việc thu mua,giết mổ heo và trâu bò trong Thành phố Hồ Chí Minh do tổ chức thương nghiệpquốc doanh và hợp tác xã mua bán đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dânQuận, Huyện và Phường, Xã.

Điều 2.- Kể từ nay tưnhân không được làm nghề mua, giết mổ heo, trâu bò trên địa bàn thành phố.

Những người đang làm nghề giếtmổ heo, trâu bò phải chấm dứt hoạt động Uỷ ban Nhân dân các Quận Huyện tổ chứcthu hồi giấy biên nhận hoặc giấy phép trước đây đã cấp cho người làm nghề này,đồng thời khuyến khích giúp đỡ họ chuyển sang sản xuất hoặc kinh doanh nghềkhác.

Điều 3.- Những người cóchăn nuôi heo hoặc trâu bò muốn giết mổ khi có ma chay, cưới, giỗ… phải xinphép Uỷ ban Nhân dân Phường, Xã (nếu là heo) hoặc Uỷ ban Nhân dân Quận, Huyện(nếu là trâu, bò); chỉ được giết mổ sau khi được phép. Và phải chấp hành đầy đủcác quy định hiện hành về thuế và kiểm dịch.

Điều 4.- Những người lénlút hành nghề mua và giết mổ heo, trâu bò những người giúp đỡ tiếp tay cho việclàm ăn phi pháp này, tùy theo mức độ phạm pháp sẽ bị xử lý về mặt hành chánhhoặc truy tố ra tòa để xử phạt theo pháp luật hiện hành.

Điều 5.- Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Thành Phố, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Công anThành phố, Trưởng Ban chỉ đạo lưu thông phân phối và Quản lý thị trường Thànhphố, Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn