UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 375 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu bằng tiền nghĩa vụ lao động công ích năm 1991

__________________

Căn cứ điều 9 Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 10-11-1988;

Căn cứ điều 16 và điều 26 Nghị định 56/HĐBT ngày 10-5-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Thông tư số 13/LĐ-TBXH ngày 21-8-1989 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích;

Xét đề nghị của Sở Lao động thương binh xã hội và sở tài chính Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép những đơn vị và cá nhân không trực tiếp đi làm nghĩa vụ lao động công ích và không thuê mướn được người khác đi làm thay, được nộp tiền vào quỹ nghĩa vụ lao động công ích do ngân sách thành phố quản lý.

Mức thu được quy định thống nhất trong năm 1991 là 2000đ (hai ngàn đồng) cho giá trị một ngày công lao động công ích.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quản lý, sử dụng ngày công nghĩa vụ công ích trực tiếp của tất cả các đơn vị đăng ký hộ khẩu trên địa bàn (kể cả các đơn vị trung ương) để phục vụ việc xây dựng các công trình theo quy định của nhà nước và được ghi trong kế hoạch của địa phương.

- Đối với khu vực nông nghiệp, chủ yếu là huy động đi làm trực tiếp trên các công trường.

- Đối với khu vực phi nông nghiệp chủ yếu thu bằng tiền. Nếu đơn vị và cá nhân nào đi lao động trực tiếp thì sẽ khoán ngày công theo định mức tại các công trình.

Các đối tượng ở nội thành, nội thị, hoàn cảnh thực sự khó khăn thì sẽ được xét miễn giảm mức tiền nộp tối đa là 30% (để Ủy ban Nhân dân quận, thị xã quyết định).

Điều 3. Số tiền thu nghĩa vụ lao động công ích được sử dụng như sau;

+ 95% nộp vào quỹ nghĩa vụ lao động công ích do ngân sách toàn thành phố quản lý.

+ 4% trích cho xã, phường; 0,7% cho Phòng Lao động thương binh và xã hội; 0,3% cho Sở Lao động, thương binh và xã hội Thành phố để tổ chức thục hiện quyết định.

Điều 4.Các đồng chí chánh văn phòng, Ủy ban Nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này không áp dụng trong việc huy động nghĩa vụ lao động công ích trong các trường hợp đặc biệt khẩn cấp./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An