UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày22tháng 01năm 2016

QUYT ĐNH

VỀ PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ (RANH GIỚI PHẠM VI NỀN ĐƯỜNG) TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU VIỆT TRÌ - BA VÌ QUỐC LỘ 32 VỚI QUỐC LỘ 32C (ĐOẠN TRONG ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI), TỶ LỆ 1/500ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Công văn số 1320/TTg-KTN ngày 25/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ VN giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì theo hình thức Hợp đồng BOT;

Căn cứ Công văn số 379/TTg-KTN ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C theo hình thức Hợp đồng BOT;

Căn cứ Công văn số 10809/BGTVT-ĐTCT ngày 17/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận nội dung điều chỉnh thiết kế cục bộ dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì và đường nối QL 32 với QL 32C;

Căn cứ Quyết định số 7077/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 6054/TTr-QKKT-P7 ngày 24/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ (Ranh giới phạm vi nền đường) tuyến đường thuộc Dự án xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C (đoạn trong địa phận thành phố Hà Nội), tỷ lệ 1/500 với các nội dung chính như sau::

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

a) Vị trí:

- Tuyến đường thuộc Dự án xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C (đoạn trong địa phận thành phố Hà Nội) đi trên địa phận huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 7,5km.

- Điểm đầu tuyến: giao với Quốc lộ 32 tại lý trình Quyết định 375/QĐ-UBND Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Việt Trì Ba Vì Quốc lộ 32 Hà NộiKm59+500 (lý trình Quốc lộ 32).

- Điểm cuối tuyến: giao với đường đê hữu ngạn sông Hồng tại lý trình Quyết định 375/QĐ-UBND Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Việt Trì Ba Vì Quốc lộ 32 Hà NộiKm10+800, thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Ba Vì.

- Vị trí cầu vượt sông Hồng cách ngã 3 sông Hồng với sông Lô khoảng 2,5km về phía thượng lưu sông Hồng, tuyến đi xiên góc với lòng sông Quyết định 375/QĐ-UBND Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Việt Trì Ba Vì Quốc lộ 32 Hà Nội100.

b) Hướng tuyến đường: xác định trên cơ sở phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, tỷ lệ 1/10.000 và đồ án Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đã được UBND Thành phố trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2. Cấp hạng: Đường cấp III đồng bằng (đường ngoài đô thị).

3. Quy mô mặt cắt ngang:

- Tuyến đường có quy mô Bnền=22,5m gồm lòng đường 04 làn xe rộng 2x7,5m (bao gồm đai an toàn 2x0,5m), dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề đường hai bên rộng 2x3m (không bao gồm phần đất xây dựng mái ta luy và các phần đất xây dựng hoàn trả hệ thống kênh mương)...:

- Đối với đoạn tuyến từ tuyến đường liên xã hiện có ở phía Tây Nam thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường đến đường đê hữu Hồng, bố trí đường gom 2 bên đường đầu cầu có chiều rộng Bnền=6m.

- Các công trình dọc tuyến nhu cầu vượt kênh, hầm chui dân sinh, đường tránh đê, cống thoát nước ngang đường, tường chắn, taluy... sẽ được xác định cụ thể trong các giai đoạn tiếp theo.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ (Ranh giới phạm vi nền đường):

- Tim đường quy hoạch được xác định thông qua các điểm 1, 2*, 3*, 4*, 5; Các tuyến đường gom cơ tim đường được xác định thông qua các điểm GT1, GT2*, GT3*, GT4*, GT5 và GP1, GP2*, GP3*, GP4*, GP5 có tọa độ và thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ (Ranh giới phạm vi nền đường) được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy, xác định trực tiếp tại bản vẽ (không bao gồm phần đất xây dựng mái taluy và hoàn trả các công trình kênh mương...).

5. Trạm thu phí trên tuyến đường: Trạm thu phí xây dựng tại vị trí khoảng Km7+180 (lý trình dự án) thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Ba Vì. Khu đất xây dựng nhà điều hành thu phí có diện tích khoảng 3290m2 (cụ thể quy mô kích thước, bố trí các công trình xây dựng bên trong sẽ được xác định theo tổng mặt bằng được duyệt).

6. Các nút giao thông: Các nút giao trên tuyến đường (giao với Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 411) và một số tuyến đường ngang quy hoạch khác là nút giao bằng. Chỉ giới đường đỏ (Ranh giới phạm vi nền đường) tại các nút giao thể hiện trong Hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể theo Dự án đầu tư xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Quản lý dự án Thăng Long chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Ba Vì, UBND các xã có tuyến đường đi qua và các cơ quan liên quan công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Ban Quản lý Dự án Thăng Long có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới, cắm mốc giới Chỉ giới đường đỏ tuyến đường đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Uỷ quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường; chấp thuận bình đồ tuyến đường theo phương án phân kỳ đầu tư và bản vẽ Tổng mặt bằng trạm thu phí để triển khai các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, Chủ tịch UBND các xã có tuyến đường đi qua chịu trách nhiệm quản lý mốc giới, quản lý các công trình xây dựng tuân thủ theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ và hồ sơ cắm mốc được duyệt và quy định tại các Nghị định: số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Ba Vì; chủ tịch UBND các xã có tuyến đường đi qua; Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có Liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng