ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Đoàn nghiệm thu Bò lai sind và cỏ trồng năm 2006

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2006 của UBND huyện về giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách;

- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND huyện về chi ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội năm 2006;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 29/TTr-KT ngày 06/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đoàn nghiệm thu hỗ trợ cho hộ gia đình phát triển chăn nuôi Bò lai sind và trồng cỏ để chăn nuôi năm 2006, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Xuân Kỷ, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện, Trưởng đoàn;

2. Bà: Hoàng Thị Kim Hoa, Chuyên viên phòng Kinh tế huyện, thành viên;

3. Ông: Trương Vĩnh Dung, Chuyên viên Trạm Khuyến nông huyện, thành viên;

4. Ông: Hà Thanh Hoá, Chuyên viên phòng TC-KH huyện, thành viên;

5. Ông: Nguyễn Xuân Dũng, Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện, thành viên;

Điều 2: Đoàn nghiệm thu có trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu, thống kê số lượng Bò lai sind tăng thêm do mới đẻ hoặc mua từ ngoài huyện; diện tích trồng cỏ để chăn nuôi và đề xuất UBND huyện quyết định hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 của huyện đã ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế huyện, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Huấn