ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh

________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế ‘một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006- 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn II (2006-2010);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh (kèm theo Quyết định này), bao gồm:

1.Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, do các cơ quan hành chính tham mưu đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết (qua Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp nhận, xử lý).

2.Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các cơ quan hành chính cấp sở.

3.Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

(Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính nêu trong danh mục kể từ khi nhận đủ hồ sơ công việc theo quy định).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nêu trong danh mục có trách nhiệm quy định, hướng dẫn chi tiết thủ tục, hồ sơ đối với từng loại thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của mình, theo hướng giảm tối đa thủ tục giải quyết và đảm bảo quy định của pháp luật; niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” và trang thông tin điện tử (nếu có); đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh những vướng mắc để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ quan hành chính, cá nhân cán bộ, công chức vi phạm quy định về thời hạn giải quyết công việc, căn cứ theo thẩm quyền, trách nhiệm, mức độ và điều kiện cụ thể sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này nay bãi bỏ.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Nguyên Nhiệm