UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3757/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đấtphi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ;

Xét đề nghị của Cục trưởngCục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 2453/CT – TCCB ngày 24/10/2011, đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 583/TTr – SNV ngày04/11/2011 về việc: “ Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sử dụngđất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa “,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉđạo thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ThanhHóa; với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần Ban chỉ đạo, baogồm các đồng chí có tên sau:

1.1. Ông Lê Đình Thọ – Phó Chủtịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa: Trưởng Ban chỉ đạo.

1.2. Ông Lê Ngọc Sơn – Cụctrưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Phó thường trực Ban chỉ đạo.

1.3. Ông Ngô Đình Chén – PhóGiám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa: Phó trưởng Ban chỉ đạo.

1.4. Ông Đỗ Thế Hạnh - Phó Giámđốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: Ủy viên.

1.5. Ông Cù Đình Hiền - Phóchánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa: Ủy viên.

1.6. Ông Trịnh Văn Thọ - Phó Cụctrưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.7. Ông Hồ Xuân Hải - Phó Cụctrưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.8. Ông Mai Đình Tú - Phó Cụctrưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.9. Ông Ngô Đình Hùng - Phó Cụctrưởng Cục Thuế Thanh Hóa: Ủy viên.

1.10. Ông Bùi Huy Hiền - PhóGiám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Ủy viên.

1.11. Ông Lê Chí Thi - Phó Giámđốc Sở Tư pháp Thanh Hóa: Ủy viên.

1.12. Ông Hoàng Minh Tường - PhóGiám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa: Ủy viên.

1.13. Ông Hoàng Khắc Trung - PhóChủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa: Ủy viên.

1.14. Ông Hoàng Văn Lưu - PhóChủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa: Ủy viên.

1.15. Ông Đỗ Văn Trường - PhóTổng biên tập Báo Thanh Hóa: Ủy viên.

1.16. Ông Nguyễn Huy Hoàng - PhóGiám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa: Ủy viên.

2. Cơ chế hoạt động của Ban chỉđạo:

2.1.Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế hoạtđộng của Ban chỉ đạo, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2. Cácthành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cánhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định Quy chế hoạtđộng của Ban chỉ đạo; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do TrưởngBan chỉ đạo phân công.

2.3. Trong quá trình chỉ đạo,điều hành: Trưởng Ban chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của UBND tỉnh. Phótrưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của Cục Thuế ThanhHóa.

2.4. Cục Thuế Thanh Hóa là cơquan thường trực của Ban chỉ đạo. Giúp việc Ban chỉ đạo có Tổ thường trực, gồmmột số chuyên viên của các Sở, ngành: Cục Thuế Thanh Hóa, Sở Tài chính, Sở Tàinguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT, ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh Thanh Hóa. Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Trưởng Ban chỉ đạoquyết định thành lập.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Banchỉ đạo:

3.1. Tham mưu cho UBNd tỉnh vàChủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phinông nghiệp và các chính sách liên quan đến quản lý thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủtịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành để quản lý tốt đối tượng nộp thuế,đối tượng chịu thuế, chống thất thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trân địabàn tỉnh.

3.3. Chỉ đạo thực hiện thốngnhất chính sách về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh.Đông đốc, hướng dẫn các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khaithực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

3.4. Kiểm tra, giám sát việcthực hiện các cơ chế, chính sách về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cácngành và các địa phương trong tỉnh.

3.5. Định kỳ sơ, tổng kết, đánhgiá tình hình thực hiện chính sách về thuếpử dụng đất phi nông nghiệp theo đúngquy định hiện hành.

Điều 2. Các ngành, cácđơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1Quyết định này có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảotheo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT,Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, ủy Ban Mặt trận Tổquốc tỉnh Thanh Hóa, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanhvà Truyền hình Thanh Hóa, Thủ trưởng ngành, các đơn vị có liên quan và các Ông,Bà có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ ( để thực hiện );
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2011305 ( 12 ).

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến