BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3759/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG PHÁP CHẾBIẾN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI 85 VỊ THUỐC ĐÔNG Y

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y”

Điều 2. “Phương pháp chế biến bảo đảm chấtlượng đối với 85 vị thuốc đông y” áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh và cáccơ sở sản xuất thuốc Y học cổ truyền của Nhà nước và tư nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày15/10/2010.

Điều 4. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổtruyền, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cụctrưởng Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Ytế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, YDCT (26).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3759/QĐ-BYT năm 2010 ban hành Phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành