ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 107/KHĐT-THQH ngày 23/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 25 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể của tỉnh Lâm Đồng bãi bỏ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, đơn vị giải quyết các vấn đề có liên quan sau khi công bố bãi bỏ các quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM THEO CỤ THỂ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH
(Đính kèm Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch

Số Quyết định, ngày tháng năm phê duyệt quy hoạch

Cấp phê duyệt quy hoạch

1

Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2020

Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

2

Quy hoạch phát triển cây lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 19/9/2014

UBND tỉnh Lâm Đồng

3

Quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

UBND tỉnh Lâm Đồng

4

Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 774/QĐ -UBND ngày 30/3/2015

UBND tỉnh Lâm Đồng

5

Quy hoạch phát triển hệ thống chuyên doanh khí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đến năm 2020

Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 29/5/2015

UBND tỉnh Lâm Đồng

6

Quy hoạch chế biến rượu, nước trái cây đặc trưng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 780/QĐ- UBND ngày 26/4/2018

UBND tỉnh Lâm Đồng

7

Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

8

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu chuyển giao sản xuất và cung ứng giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

UBND tỉnh Lâm Đồng

9

Quy hoạch vùng sản xuất rau, chè an toàn tập trung trên địa bàn tỉnh lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 482/QĐ- UBND ngày 13/03/2013

UBND tỉnh Lâm Đồng

10

Quy hoạch các khu vực chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm chăn nuôi đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 19/6/2009

UBND tỉnh Lâm Đồng

11

Quy hoạch phát triển bền vững ca cao đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 11/07/2008

UBND tỉnh Lâm Đồng

12

Quy hoạch phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng.

Đến năm 2020

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

UBND tỉnh Lâm Đồng

13

Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng đến 2020, tầm nhìn 2030.

Đến năm 2030

Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

14

Quy hoạch khôi phục và phát triển chăn nuôi heo hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 04/01/2011

UBND tỉnh Lâm Đồng

15

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 08/12/2009

UBND tỉnh Lâm Đồng

16

Quy hoạch phát triển cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 21/10/2015

UBND tỉnh Lâm Đồng

17

Quy hoạch phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2020

Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

18

Quy hoạch phát triển cây cao su.

Đến năm 2020

Quyết định số 846/QĐ- UBND ngày 16/04/2009

UBND tỉnh Lâm Đồng

19

Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2007

UBND tỉnh Lâm Đồng

20

Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đến năm 2020

Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/06/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

21

Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe bus trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2030

Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

22

Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng taxi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2030

Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng

23

Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh và vị trí các điểm dừng, đón trả khách trên các tuyến đường bộ thuộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2030

Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 28/3/2017

UBND tỉnh Lâm Đồng

24

Quy hoạch tổng thể hệ thống bến xe ôtô khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và định hướng đến 2025.

Đến năm 2025

Quyết định số 12/QĐ- UBND ngày 05/01/2012

UBND tỉnh Lâm Đồng

25

Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đến năm 2030

Quyết định số 633/QĐ- UBND ngày 05/4/2018

UBND tỉnh Lâm Đồng