ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 324/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 58/TTr-STNMT ngày 08 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2017 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kế hoạch được duyệt phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo);
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận - PCVP;
- L­ưu: VT, Biên KT. 80 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường; khắc phục và cải thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh; sẵn sàng ứng phó với sự cố môi trường, biến đổi khí hậu.

- Tăng cường hiệu lực quản lý về bảo vệ môi trường của lãnh đạo các cấp, các ngành để tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như hiểu được quyền lợi và vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tuyên truyền phổ biến các chính sách, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên (đất, nước, rừng, đa dạng sinh học), khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu đến các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường phải đến được các cấp, các tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và được tiến hành thường xuyên, liên tục.

- Tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên (đất, nước, rừng, đa dạng sinh học), khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu đến các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đào tạo, tập huấn về quản lý và bảo vệ môi trường

1.1.Tổ chức lớp tập huấn cho doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm tra xác nhận và cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng: Các Doanh doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm tra xác nhận và cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Hướng dẫn thủ tục, biện pháp lập, hồ sơ về kiểm tra xác nhận phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp về các thủ tục kiểm tra, xác nhận; hướng dẫn làm thủ tục, biện pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, lập hồ sơ hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Số lượng: 01 lớp/1 ngày (dự kiến 100 người)

1.2. Tổ chức lớp tập huấn cho lực lượng vũ trang

- Đối tượng: Cán bộ thường trực, chiến sỹ nhập ngũ, cán bộ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quân sự (xã, phường, thị trấn), dân quân tự vệ.

- Nội dung: Tổ chức quán triệt, học tập các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Bộ Quốc phòng về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tập huấn cho cơ quan, đơn vị sẵn sàng ứng phó với những sự cố môi trường, biến đổi khí hậu; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai do sự cố môi trường gây ra; trình tự các bước tiến hành xử lý, khắc phục các điểm bị ô nhiễm môi trường; phương pháp quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ quan, đơn vị.

- Số lượng: 02 lớp, thời gian 1 ngày/lớp

1.3. Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật bảo vệ nguồn nước và phổ biến các văn bản pháp quy trong lĩnh vực tài nguyên nước.

- Đối tượng: Cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, xã có liên quan; cán bộ công chức một số Sở, ngành, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (mỗi đơn vị có từ 02 - 03 cán bộ).

- Nội dung: Tập huấn kỹ thuật quản lý hoạt động khai thác sử dụng, bảo vệ nguồn nước; các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thăm dò, khai thác, sử dụng, quan trắc, giám sát chất lượng nước; các quy định của pháp luật có liên quan đến việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển nguồn nước; vai trò, trách nhiệm nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Số lượng: 01 lớp/2 ngày (dự kiến 50 người)

1.4. Tổ chức lớp tập huấn việc thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch, kế hoạch ngành, lĩnh vực; phổ biến văn bản pháp pháp quy lĩnh vực khí tượng thủy văn và BĐKH.

- Đối tượng: Cán bộ phụ trách quản lý nhà nước về KTTV và BĐKH thuộc Phòng TNMT các huyện, thành phố; cán bộ, công chức một số sở ngành thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động TBXH, Sở Giao thông, Sở Văn hóa TTDL, một số Ban quản lý dự án có liên quan.

- Số lượng : 01 lớp/01 buổi (dự kiến 30 người).

1.5. Phát hành ấn phẩm

- Nội dung: Xây dựng, biên soạn sổ tay hướng dẫn môi trường nông thôn công tác bảo vệ môi trường cấp xã trong việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn xây dựng và ban hành hương ước bảo vệ môi trường; hướng dẫn cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường nông thôn như: Phương pháp thu gom, phân loại, xử lý rác sinh hoạt tại chỗ; sử dụng an toàn hóa chất bảo vệ thực vật; mô hình xử lý nước thải hộ gia đình; các quy định và hành vi nghiêm cấm về bảo vệ môi trường...

- Số lượng: 2.000 cuốn sổ tay

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

2.1. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy

- Nội dung: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; nêu gương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; phản ánh các tổ chức, cá nhân chấp hành chưa tốt chính sách, pháp luật về môi trường.

- Hình thức: Viết bài và tuyên truyền trong Bản tin ”Thông báo nội bộ” của Đảng bộ tỉnh, số lượng 3 trang 1 kỳ/tháng x 7.676 cuốn.

2.2. Phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường

- Viết bài và đăng tin các hoạt động về Tài nguyên và Môi trường năm 2017; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtlần đầu; tiến độ xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; công tác quản lý, bảo vệ trong lĩnh vực tài nguyên nước; công tác thanh, kiểm tra về tài nguyên và môi trường; công tác CCHC của ngành tài nguyên và môi trường; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Hình thức: Đăng trên 2 ấn phẩm báo in, báo điện tử của Báo Tài nguyên và Môi trường.

- Thời lượng: Tin, bài tuyên truyền được đăng tải theo 10 chuyên đề trên trang báo khổ A3 (29 cm x 42 cm) phát hành tuần giữa tháng và đăng tin, bài tải trên báo điện tử hàng tháng.

2.3. Tuyên truyền trên Báo Sơn La

- Nội dung: Tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; giới thiệu các mô hình tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường; biểu dương các tập thể, cá nhân có giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; phản ánh các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

- Thời lượng: 1 chuyên mục (bằng ½ trang báo)/tháng.

2.4. Tuyên truyền trên sóng Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La

- Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Phản ánh các hoạt động của của ngành tài nguyên và môi trường; nêu gương điển hình của các tổ chức, cá nhân cũng như phê phán những vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoángsản và bảo vệ môi trường; công tác cải cách hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Hình thức: Xây dựng và phát sóng các phóng sự chuyên đề trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh truyền hình các huyện.

- Thời lượng: 01 quý/chuyên đề (15 phút).

3. Đặt mua báo tài nguyên và Môi trường

- Đặt mua báo tài nguyên và môi trường phát cho các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; các đơn vị thuộc sở Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh tuyên truyền, phản ánh những hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường, những chính sách mới về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện về môi trường, tài nguyên nước, đa dạng sinh học, khí tượng thủy văn theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2017

- Ban hành văn bản chỉ đạo; lập kế hoạch triển khai; tổ chức thực hiện kế hoạch; tuyên truyền trên đài, báo; tổ chức hội thảo tập huấn.

- Treo Pa nô, băng zôn tuyên truyền hưởng ứng trên địa bàn thành phố, cổng Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. KINH PHÍ

- Đã giao tại Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La.

- Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán, phê duyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kế hoạch được duyệt phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ các sở, ngành, UBND các huyện thành phố, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định nội dung nhiệm vụ và dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện nghiêm túc phối hợp giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong tổ chức thực hiện kế hoạch được giao.

- Báo cáo định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và đột xuất (theo từng hoạt động) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh xem xét, giải quyết để thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao./.