ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐTC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THU HÚT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCBỐ TRÍ LÀM NHIỆM VỤ CÔNG CHỨC TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 15/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việcthông qua Đề án thí điểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệmvụ công chức tại các xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thíđiểm thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí làm nhiệm vụ công chức tại cácxã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2014 - 2018, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:

1. Mục tiêu:

- Thu hút sinh viên bố trí làm nhiệmvụ như công chức cấp xã nhằm tạo nguồn tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức chocác địa phương, từng bước trẻ hóa, xây dựng đội ngũ công chức cấp xã có chấtlượng ổn định, lâu dài.

- Tăng cường trí thức trẻ có trình độđại học về công tác tại xã để giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụchính trị địa phương, giải quyết công việc chuyên môn theo hướng cải cách thủtục hành chính.

- Giải quyết việc làm cho một bộ phậnsinh viên tốt nghiệp đại học.

2. Phạm vi, đối tượng:

a) Phạm vi:

Đề án thu hút 70 sinh viên tốt nghiệpđại học về bố trí công tác tại 70 xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thuộc phạm viĐề án (trừ 11 xã bãi ngang ven biển đã có Đề án của Chính phủ, 17 phường và 11thị trấn). Trong đó, mỗi xã được bố trí 01 ứng viên về làm nhiệm vụ như côngchức (không nằm trong số lượng công chức quy định tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

b) Đối tượng tham gia Đề án: Đốitượng được Đề án tuyển chọn gọi là ứng viên Đề án, ứng viên Đề án phải có đủcác điều kiện sau:

- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên(không phân biệt loại hình đào tạo), có chuyên ngành phù hợp với vị trí côngtác.

- Có hộ khẩu tại tỉnh Sóc Trăng.

- Có độ tuổi dưới 30, là đoàn viênĐoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lýlịch rõ ràng, bảo đảm đạt tiêu chuẩn về chính trị.

- Có sức khỏe tốt.

- Có đơn tình nguyện tham gia Đề án.

* Đối tượng được ưu tiên:

Tất cả các đối tượng phải đảm bảođiều kiện nêu trên, ưu tiên theo thứ tự: Con của gia đình có công với cáchmạng; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển; sinhviên là nữ; sinh viên là người dân tộc thiểu số; sinh viên đang cư trú tại cácxã thuộc phạm vi Đề án.

3. Các nhiệm vụđược bố trí:

- Văn phòng - Thống kê, gồm cácchuyên ngành: Luật, hành chính, ngữ văn, quản trị văn phòng, thư ký văn phòng.

- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựngvà Môi trường, gồm các chuyên ngành: Quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, cácngành về nông nghiệp.

- Tài chính - Kế toán, gồm các chuyênngành: Tài chính, kế toán.

- Tư pháp - Hộ tịch, gồm các chuyênngành: Luật, hành chính.

- Văn hóa - Xã hội, gồm các chuyênngành: Quản lý văn hóa, hành chính, công tác xã hội, quản lý xã hội, xã hội học.

4. Thời gian vàtiến độ triển khai:

Đề án thực hiện từ năm 2014 - 2018 vàtiến hành các bước sau đây:

Bước 1:Năm 2014

Triển khai Đề án đến Ủy ban nhân dâncấp huyện, cấp xã; thông báo tuyển ứng viên; xét chọn ứng viên; bồi dưỡng kiếnthức, kỹ năng cần thiết để công tác và phân công ứng viên về các xã.

Bước 2:Năm 2015 - 2017

- Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹnăng cần thiết để công tác và phân công ứng viên về các xã.

- Đánh giá sơ lược kết quả hoạt độngcủa ứng viên, cơ quan có thẩm quyền chọn những ứng viên có thành tích xuất sắc,có năng lực, đủ điều kiện, quy hoạch bố trí vào các vị trí cán bộ, công chứcxã, số còn lại tiếp tục quản lý, quy hoạch sử dụng.

Bước 3: Cuốinăm 2018

Quản lý, bố trí sử dụng hoặc cho nghỉviệc; tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về hiệu quả của Đề án.

5. Trách nhiệm vàquyền lợi của ứng viên:

a) Trách nhiệm:

Ứng viên Đề án có trách nhiệm thựchiện tốt nhiệm vụ tại các xã thuộc Đề án theo phân công của cơ quan có thẩmquyền trong thời gian ít nhất là 03 năm. Trường hợp ứng viên Đề án tự ý bỏ việckhi chưa đủ thời gian làm việc theo cam kết thì phải bồi thường cho Nhà nướckinh phí bồi dưỡng trước khi bố trí công tác tại xã theo quy định của pháp luật(trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho chấm dứt cam kết trước thời hạnvới lý do chính đáng).

b) Quyền lợi và chính sách áp dụngđối với ứng viên Đề án:

- Tham gia lớp bồi dưỡng được hỗ trợ2.000.000 đồng/người/tháng x 02 tháng.

- Khi có Quyết định phân công về xãcông tác, ứng viên được hưởng các quyền lợi như đối với công chức cấp xã.

c) Chính sách áp dụng đối với ứngviên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ:

- Ứng viên Đề án hoàn thành tốt, hoànthành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét tuyển vào côngchức cấp xã hoặc quy hoạch giới thiệu bầu vào các chức danh cán bộ cấp xã.

- Ứng viên Đề án hoàn thành tốt, hoànthành xuất sắc nhiệm vụ nhưng có nhu cầu nghỉ việc thì được giải quyết chế độtrợ cấp nghỉ việc theo quy định hiện hành như đối với công chức xã.

- Trường hợp ứng viên Đề án khônghoàn thành nhiệm vụ thì cho nghỉ việc (không giải quyết chế độ trợ cấp nghỉviệc).

II. PHƯƠNG THỨC THỰCHIỆN ĐỀ ÁN:

1. Tổ chứctuyên truyền:

- Tổ chức thông tin rộng rãi trên cáckênh tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, phương pháp thực hiện và hiệu quả kinhtế - xã hội của Đề án để sinh viên biết và đăng ký tham gia Đề án nếu có đủtiêu chuẩn, điều kiện và nhu cầu.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với SởThông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tổ chứcthực hiện.

2. Tổ chứctuyển chọn ứng viên Đề án:

a) Nguyên tắc tuyển chọn:

- Bảo đảm công khai, minh bạch, kháchquan, công bằng và dân chủ.

- Căn cứ vào chỉ tiêu của Đề án vàđiều kiện của ứng viên.

b) Nội dung công việc:

- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, cơ quanđược phân công chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức tuyển chọn các ứngviên Đề án theo tiêu chuẩn quy định.

- Thẩm định kết quả tuyển chọn ứngviên Đề án: Sở Nội vụ chủ trì tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác tuyểnchọn; đồng thời, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách sinh viên đãđược tuyển chọn trước khi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

3. Tổ chức bồi dưỡngcho ứng viên trước khi về xã công tác:

a) Nội dung bồi dưỡng:

Chương trình bồi dưỡng được xây dựngtrên cơ sở chương trình khung về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính đối vớicán bộ, công chức cấp xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm các nội dungcơ bản sau:

- Hệ thống chính trị ở nước ta;

- Kiến thức về quản lý nhà nước vànội dung quản lý nhà nước ở xã;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã;

- Cải cách hành chính;

- Soạn thảo văn bản...

b) Hình thức, thời gian và số lượngứng viên được bồi dưỡng:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung.

- Thời gian bồi dưỡng: 02 tháng.

- Số lượng học viên của mỗi lớp họcdự kiến khoảng 50 người (tổng số ứng viên là 100, dự kiến chia thành 02 lớp).Căn cứ vào kết quả học tập cuối khóa và đánh giá của Ban Tổ chức lớp học đốivới từng ứng viên, Ban Chỉ đạo sẽ tuyển chọn những ứng viên đủ tiêu chuẩn vàđiều kiện (kết quả lấy từ trên xuống), Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tụcthông qua Ban Chỉ đạo và phân công ứng viên về các xã thuộc phạm vi thực hiệnĐề án.

c) Phân công thực hiện:

- Trường Chính trị xây dựng và biênsoạn nội dung chương trình bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học viên.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cáccơ quan có liên quan xem xét nội dung, tổ chức và quản lý lớp học.

4. Bố trí ứngviên Đề án về các xã thuộc phạm vi thực hiện Đề án:

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơquan cùng cấp có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện việc phân công ứngviên Đề án về các xã; định kỳ báo cáo nhận xét, đánh giá bằng văn bản về Ủy bannhân dân huyện để làm căn cứ xem xét, quy hoạch và bố trí chính thức vào cácchức danh công chức cấp xã.

5. Trách nhiệmcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, xã thuộc phạm vi Đề án:

- Tiếp nhận, phân công, giao việc cụthể, giao người hướng dẫn; tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt; đánh giá, báo cáođịnh kỳ và sắp xếp, bố trí ứng viên sau khi hoàn thành Đề án.

- Tạo điều kiện để ứng viên tham giacác hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội tại địa phương và có kế hoạch bồidưỡng để phát triển Đảng nếu công tác tốt và tiêu biểu; trong điều kiện chophép bố trí chỗ ở cho ứng viên để bảo đảm sinh hoạt và công tác.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên vềhoạt động của ứng viên và sắp xếp, bố trí vào công chức khi Đề án kết thúc.

6. Đánh giá kếtquả công tác của ứng viên Đề án:

a) Nội dung đánh giá:

- Đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ,trách nhiệm của ứng viên Đề án.

- Đánh giá đóng góp của ứng viên Đềán vào hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân xã.

b) Phương pháp tiến hành:

- Đối với cấp xã: 6 tháng một lần,cấp ủy và chính quyền xã tổ chức đánh giá kết quả công tác của ứng viên Đề ánvà báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ).

- Đối với cấp huyện: Phòng Nội vụ cótrách nhiệm tổng hợp báo cáo của các xã, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quảcông tác của các ứng viên sau 6 tháng, năm thực hiện Đề án trên địa bàn huyệnvề Sở Nội vụ.

- Đối với cấp tỉnh: Hàng năm, Sở Nộivụ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả đánh giá công tác của ứngviên Đề án.

c) Tổ chức tổng kết hoạt động của Đềán: Nhằm đánh giá quá trình triển khai thực hiện Đề án, tác động, hiệu quả củaĐề án.

- Thời gian: Năm 2018.

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, BanChỉ đạo Đề án.

III. KINH PHÍ THỰCHIỆN ĐỀ ÁN:

Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiếnkhoảng 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm triệu đồng), trong nguồn ngânsách của tỉnh để thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức hội nghị triển khai đến cấphuyện, các xã thuộc Đề án.

- Tổ chức tuyên truyền, tuyển chọnứng viên Đề án.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cầnthiết cho ứng viên trước khi bố trí làm công chức cấp xã.

- Tổ chức giao nhận ứng viên về cácxã thuộc Đề án.

- Chi trả trực tiếp cho các ứng viênĐề án sau khi phân công về các xã gồm: tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoảntrích nộp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), các chế độ, chính sách thu hút kháctheo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạtđộng của Đề án.

- Đánh giá kết quả công tác của ứngviên trong thời gian làm việc tại các xã thuộc Đề án.

- Tổng kết hoạt động của Đề án.

- Kinh phí quản lý Đề án và các chiphí khác có liên quan.

- Chi hỗ trợ nghỉ việc đối với ứngviên Đề án (nếu có).

- Dự phòng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyềnthông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình, Ủy ban nhân dân huyện, thịxã có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi để sinh viên tốt nghiệp đại học tìm hiểuvà đăng ký tham gia.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Ủyban nhân dân xã đăng ký nhu cầu, chức danh cụ thể để Sở Nội vụ có kế hoạchtuyển chọn, phân công về địa phương. Trước mắt các huyện, thị xã tạm ngưngtuyển dụng công chức cấp xã để ưu tiên nguồn ứng viên Đề án, thực hiện có hiệuquả Đề án này.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiBan Tổ chức Tỉnh ủy và cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và giámsát Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và các xã thuộc Đề án trong quá trình triểnkhai thực hiện Đề án.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm,trình Ủy ban nhân dân phê duyệt.

Điều 2. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, các xã thuộc phạm vi Đề ánvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: HC, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

DANH SÁCH

70 XÃ THUỘC ĐỀ ÁN THU HÚT SINH VIÊN

STT

Đơn vị
hành chính

STT

Đơn vị
hành chính

STT

Đơn vị
hành chính

I

Cù Lao Dung

V

Châu Thành

VIII

TX Ngã Năm

1

An Thạnh 1

1

An Hiệp

1

Mỹ Quới

2

An Thạnh 2

2

Hồ Đắc Kiện

2

Long Bình

3

An Thạnh 3

3

Phú Tâm

3

Mỹ Bình

4

An Thạnh Đông

4

Phú Tân

4

Tân Long

5

An Thạnh Nam

5

Thiện Mỹ

5

Vĩnh Quới

II

Kế Sách

6

Thuận Hòa

IX

Thạnh Trị

1

An Mỹ

7

An Ninh

1

Châu Hưng

2

Ba Trinh

VI

Mỹ Tú

2

Lâm Kiết

3

Đại Hải

1

Long Hưng

3

Lâm Tân

4

Kế An

2

Mỹ Hương

4

Thạnh Tân

5

Kế Thành

3

Mỹ Phước

5

Thạnh Trị

6

Phong Nẫm

4

Mỹ Thuận

6

Tuân Tức

7

Thới An Hội

5

Mỹ Tú

7

Vĩnh Lợi

8

Trinh Phú

6

Phú Mỹ

8

Vĩnh Thành

9

Xuân Hòa

7

Thuận Hưng

XI

TX Vĩnh Châu

III

Long Phú

8

Hưng Phú

1

Hòa Đông

1

Châu Khánh

VII

Mỹ Xuyên

2

Lạc Hòa

2

Hậu Thạnh

1

Đại Tâm

3

Lai Hòa

3

Long Phú

2

Gia Hòa 1

4

Vĩnh Hiệp

4

Phú Hữu

3

Gia Hòa 2

5

Vĩnh Tân

5

Tân Hưng

4

HòaTú 1

6

Tân Thạnh

5

Hòa Tú 2

Tổng số xã

70

7

Trường Khánh

6

Ngọc Đông

IV

Trần Đề

7

Ngọc Tố

1

Liêu Tú

8

Tham Đôn

2

Tài Văn

9

Thạnh Phú

3

Thạnh Thới An

10

Thạnh Quới

4

Thạnh Thới Thuận

5

Viên An

6

Viên Bình