ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3765/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3139/QĐ-UBND NGÀY 30/8/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ LƯU TRÚ VÀ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP , ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-CP ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy du lịch phát triển;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 672/TTr-SDL này 14/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra việc kê khai giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trong việc tăng, giảm giá dịch vụ của các tổ chức thực hiện kê khai giá. Sở Tài chính và các cơ quan thực hiện tiếp nhận kê khai giá theo phân cấp có trách nhiệm cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú cho Sở Du lịch để xây dựng kế hoạch kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ xử lý vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú do Sở Du lịch chuyển đến và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y Tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Tuấn Thanh