ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎCÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, CẤPXÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 32/TTr-STP ngày17/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của UBNDtỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địabàn tỉnh, gồm:

1. Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 củaUBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địabàn tỉnh;

2. Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 củaUBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàntỉnh;

3. Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 củaUBND tỉnh về việc bãi bỏ, thay thế và bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

4. Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 củaUBND tỉnh về việc bãi bỏ, thay thế và bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh;

5. Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 củaUBND tỉnh về việc bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyệntrên địa bàn tỉnh Bắc Giang được công bố kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày30/6/2009 của UBND tỉnh;

6. Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 củaUBND tỉnh về việc bổ sung Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trênđịa bàn tỉnh Bắc Giang được công bố kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày30/6/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trình Chủ tịchUBND tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện, cấp xã theo đúngquy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBNDcác huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải