ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT; XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 08/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT; XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04- KL/TW ngày 19/4/2011), Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật, về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định pháp luật về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước; bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, cấp huyện, cơ quan Thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao tham mưu, thực hiện nhiệm vụ PBGDPL.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự chủ động phối hợp, lồng ghép các hoạt động PBGDPL của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

- Công tác PBGDPL phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư, lĩnh vực pháp luật và nhu cầu xã hội; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở. Công tác PBGDPL phải gắn liền với triển khai, thi hành pháp luật và phục vụ có hiệu quả cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Về phổ biến, giáo dục pháp luật

a. Ban hành và thực hiện hiệu quả Chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ thực hiện Chương trình, Đề án ở Trung ương.

b. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011; Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c. Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn dân cư, lĩnh vực quản lý

- Cơ quan tham mưu: Các sở, ban, ngành của tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

d. Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2016 và năm 2017

* Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Báo chí

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

* Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Trẻ em

- Cơ quan thực hiện: Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

* Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Đấu giá tài sản

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2017.

* Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

* Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành trong năm 2017

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Quốc hội khóa XIV họp kỳ họp thứ 3 thông qua các Dự án Luật.

* Ngoài các sở, ban, ngành được phân công trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến các văn bản luật, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có nhu cầu hoặc theo chỉ đạo của ngành cấp trên có thể trình UBND tỉnh triển khai các luật khác theo thẩm quyền. Khi tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật cần tập trung vào thành phần là thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật của tỉnh và các chủ thể khác có liên quan. Tại hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật (do UBND tỉnh tổ chức hoặc các sở, ban, ngành được ủy quyền giúp UBND tỉnh tổ chức) có thể mời Báo cáo viên pháp luật của tỉnh hoặc Trung ương để triển khai.

đ. Hướng dẫn, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công tác huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

e. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL, trọng tâm là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành có liên quan (tùy theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

g. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp về PBGDPL đã được ký kết giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh (đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp).

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

h. Củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Ban Thư ký Hội đồng; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động đề ra trong Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2017

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp; Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia làm thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

i. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có Báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

k. Thực hiện nghiêm túc quy định về họp báo; đăng tải thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc soạn thảo lên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo Luật PBGDPL

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể (chủ trì soạn thảo văn bản).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

l. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh, văn bản mới được ban hành; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông đường bộ... cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và cho nhân dân

- Cơ quan tham mưu: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

m. Tuyên truyền, phổ biến định hướng các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, quyết định dự kiến ban hành trong năm 2017 và các năm tiếp theo

- Cơ quan tham mưu: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

n. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách trong các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

o. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”; Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan” sau khi được ban hành

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan (Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; nhu cầu và văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên).

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

p. Tiếp tục thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi được giao chủ trì thực hiện (PBGDPL cho thanh thiếu niên; PBGDPL về phòng chống tham nhũng, PBGDPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; PBGDPL trong trường học...)

- Cơ quan tham mưu: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan (Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; nhu cầu và văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên).

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

q. Rà soát, đánh giá hiệu quả Tủ sách pháp luật thời gian qua; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng, quản lý Tủ sách pháp luật

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

r. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...

- Cơ quan tham mưu: Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, các sở, ngành (tùy theo chức năng, nhiệm vụ, văn bản hướng dẫn của ngành cấp trên).

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh, các hiệp hội, tổ chức đoàn thể xã hội có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

s. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, nhất là trong tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hỏi đáp, đối thoại chính sách pháp luật; bình luận, đánh giá về các sự kiện mà dư luận xã hội quan tâm; nâng cấp và duy trì hoạt động PBGDPL có hiệu quả trên các trang thông tin điện tử

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành của tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

t. Bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đề xuất triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí PBGDPL

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

u. Tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL được tổng kết từ việc thực hiện các Chương trình, Đề án, kế hoạch về PBGPL giai đoạn 2008 - 2016; theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai thực hiện các chương trình, Đề án về PBGDPL.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí trên địa bàn tỉnh, các hiệp hội, tổ chức đoàn thể xã hội có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Về hòa giải ở cơ sở

a. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b. Chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở gắn với triển khai Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

c. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a. Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016)

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

b. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, theo dõi đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 được ban hành.

c. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ liên quan đến tiêu chí tiếp cận pháp luật, đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 được ban hành.

d. Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, theo dõi, kiểm tra tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ. Rà soát các quy định pháp luật hiện hành của tỉnh về hương ước, quy ước và nội dung hương ước, quy ước; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai Kế hoạch PBGDPL năm 2017.

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.

- Định kỳ 6 tháng và cuối năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

2. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch

- Kinh phí cấp cho Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh được bố trí trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2017.

- Từ nguồn kinh phí thường xuyên cấp cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch cụ thể căn cứ theo quy định tại các văn bản ban hành, phê duyệt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch cụ thể.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo những vấn đề vướng mắc, khó khăn cho UBND tỉnh để xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.