BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3776/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ VIỆC CÁC HÃNG TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI THU PHÍ, PHỤ PHÍ BẤT HỢP LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 10967/BGTVT-VT ngày 03/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc thu phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài;

Căn cứ văn bản của các cơ quan, tổ chức về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác liên ngành về việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành về việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), gồm các thành viên sau:

1. Ông Bùi Thiên Thu, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Công Bằng, Vụ phó Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Tổ phó;

3. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, Tổ phó;

4. Ông Phan Thông, Thường trực Ban chấp hành, Tổng thư ký Hiệp hội chủ hàng, Tổ phó;

5. Ông Trịnh Thế Cường, Trưởng phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổ viên thường trực;

6. Bà Trịnh Thị Hải Hà, Phó trưởng phòng, Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế, Tổ viên;

7. Ông Phạm Hoài Nam, Chuyên viên Vụ Thanh Tra, Tổng cục Thuế, Tổ viên;

8. Bà Trần Phương Lan, Trưởng phòng Giám sát và Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên;

9. Trần Thị Thanh Huyền, Chuyên viên Phòng Điều tra vụ việc hạn chế, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, Ủy viên;

10. Ông Bùi Hồng Minh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Cục Xuất nhập khẩu, Tổ viên;

11. Ông Đặng Văn Vang, Chuyên viên, Phòng Chính sách phí, lệ phí và thu khác, Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, Ủy viên;

12. Ông Hoàng Văn Anh, Phó Trưởng ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

13. Bà Vũ Thùy Hương, Trưởng phòng Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

14. Ông Nguyễn Hùng Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Tổ viên;

15. Ông Hồ Kim Lân, Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Tổ viên;

16. Ông Khuất Văn Liêm, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội chủ hàng Việt Nam, Tổ viên;

17. Nguyễn Hải Nam, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh, Tổ viên;

18. Nghiêm Quốc Vinh, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Tổ viên;

19. Bà Trần Thị Hường, Chuyên viên Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải, Tổ viên;

20. Bà Nguyễn Thị Thương, Chuyên viên Phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổ viên Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ công tác

- Trực tiếp làm việc với hãng tàu biển nước ngoài, chủ hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam làm minh bạch việc thu phí, phụ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam; so sánh với pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế; đề nghị hãng tàu ngừng thu ngay một số loại phí không hợp lý.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với việc thu, nộp phí, phụ phí vận tải đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, giám sát áp dụng giá cước vận tải, phụ phí theo giá cước, phụ phí nội địa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Điều 3. Tổ công tác chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, giám sát áp dụng giá cước vận tải, phụ phí vận tải.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác thực hiện theo Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ trưởng Tổ công tác, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên của Tổ công tác có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Quản lý giá;
- Cục Quản lý cạnh tranh;
- Cục Xuất nhập khẩu;
- Hiệp hội Chủ hàng VN;
- Hiệp hội Cảng biển VN;
- Các Hiệp hội ngành hàng (7);
- Phòng TM và CN VN;
- Website Bộ GTVT;
- Website Cục Hàng hải VN;
- Các hãng tàu biển nước ngoài (40);
- Lưu: VT, VTải (Lg5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ VIỆC CÁC HÃNG TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI THU PHÍ, PHỤ PHÍ BẤT HỢP LÝ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3776/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng

Tổ công tác có chức năng làm minh bạch, công bằng về việc thu phí, phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam; nghiên cứu cơ chế quản lý việc thu phí, phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài.

Điều 2. Nhiệm vụ

- Trực tiếp làm việc với hãng tàu biển nước ngoài, chủ hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam làm minh bạch việc thu phí, phụ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam; so sánh với pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế; đề nghị hãng tàu ngừng thu ngay một số loại phí không hợp lý.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thu, nộp phí, phụ phí vận tải đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa chủ tàu và chủ hàng;

- Tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý, giám sát áp dụng giá cước vận tải, phụ phí theo giá cước, phụ phí nội địa đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được quyền yêu cầu các hãng tàu biển nước ngoài, doanh nghiệp cảng biển, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, đơn vị liên quan báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về việc thu, nộp phí, phụ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; trường hợp cần thiết có thể tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp tại doanh nghiệp.

2. Được quyền yêu cầu hãng tàu biển nước ngoài ngừng thu ngay một số loại phụ phí không hợp lý.

3. Được quyền kiểm tra, giám sát các loại phụ phí và giá thu của từng loại.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Tổ giám sát tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thành viên Tổ công tác được sử dụng các điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

3. Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Cục Hàng hải Việt Nam.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các tổ viên và chịu trách nhiệm báo cáo, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền; từng tổ viên của Tổ công tác chịu trách nhiệm về các ý kiến tham mưu, đề xuất của mình trước Tổ trưởng Tổ công tác và Lãnh đạo cơ quan đơn vị mình.

2. Trong quá trình làm việc, thành viên của Tổ công tác phải chấp hành sự phân công của Tổ trưởng; chủ động đề xuất kiến nghị liên quan đến nội dung chuyên môn công tác; phối hợp trao đổi thông tin với các thành viên trong tổ về những vấn đề liên quan phí, phụ phí; được bảo lưu ý kiến trong quá trình làm việc.

3. Nghiêm cấm việc tiết lộ các thông tin liên quan đến việc thực hiện thu phí, phụ phí nói trên.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng thành viên

1. Tổ trưởng:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về toàn bộ hoạt động của Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao liên quan đến phí, phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phân công, điều phối hoạt động của Tổ công tác để tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan đến việc quản lý, giám sát việc thu phí, phụ phí vận tải.

- Triệu tập cuộc họp của Tổ công tác để chủ trì việc xem xét, rà soát báo cáo giá của cơ quan đơn vị liên quan đến việc thu, nộp phí, phụ phí; xem xét giải quyết ý kiến đề xuất của các tổ viên trong Tổ công tác.

- Ký duyệt văn bản liên quan đến việc phí, phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài.

- Trong trường hợp cần thiết được huy động, điều động cán bộ, điều kiện làm việc của Cục Hàng hải Việt Nam để phục vụ hoạt động liên quan đến phí, phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài.

2. Tổ phó:

- Được phân công các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình, có ý kiến độc lập về mặt chuyên môn, được kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo cơ quan trong lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

- Giúp Tổ trưởng điều hành hoạt động của Tổ công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khi được Tổ trưởng ủy quyền hoặc khi Tổ trưởng đi công tác vắng.

- Ký thay Tổ trưởng văn bản phù hợp nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng khi được Tổ trưởng ủy quyền hoặc khi Tổ trưởng đi công tác vắng và được sử dụng con dấu của cơ quan đơn vị nơi công tác.

3. Tổ viên thường trực

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công liên quan đến phí, phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài; tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tổ trưởng yêu cầu.

- Giúp việc cho Tổ trưởng, là đầu mối tập hợp mọi thông tin, báo cáo của các thành viên trong Tổ công tác và báo cáo của hãng tàu, doanh nghiệp liên quan đến phí, phụ phí; báo cáo Tổ trưởng những vấn đề phát sinh sau khi nhận được văn bản, báo cáo của các thành viên, đơn vị liên quan.

4. Tổ viên:

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ được Tổ trưởng phân công liên quan đến phí, phụ phí của hãng tàu biển nước ngoài; tham gia đầy đủ các cuộc họp do Tổ trưởng yêu cầu.

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ khi tổ viên nhận được văn bản, báo cáo liên quan đến việc phí, lệ phí, tổ viên phải báo cáo cho Tổ công tác để kịp thời có biện pháp giải quyết.