ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3777/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀBAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổchức HĐNĐ và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtThanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh;

Căn cứ Nghịquyết liên tịch số 01/2012/NQLT /CP-BCHTWDTN, ngày 14/12/2012 của Chính phủ vàBan Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về ban hành Quychế phối hợp công tác;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1623/SNV-CTTN &QLH ngày 30/6/2014 về việcban hành Quy chế phối hợp công tác của UBND thành phố Hà Nội và Ban Chấp hànhĐoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác của UBND thành phố Hà Nội và Ban Chấp hành ĐoànTNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND cácquận, huyện, thị xã và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- TW Đoàn TNCS HCM;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các ban thuộc Thành ủy: TG, DV, TC;
- Thành đoàn HN;
- VPUB TP: Đ/c CVP, các đ/c PCVP, NC, VX, TH;
- Lưu VT, Sở Nội vụ, Vx Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNGSẢN HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3777/QĐ-UBND ngày 15tháng 7 năm2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Điều 1. Quyđịnh chung

Quy chế này quyđịnh về quan hệ phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND Thành phố) và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ ChíMinh thành phố Hà Nội (BCH Thành Đoàn) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn của mình nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng;chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Phốihợp thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết,tập hợp thanh niên

1. UBND Thành phốvà BCH Thành Đoàn tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chấtchính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xãhội cho thanh thiếu niên, nhất là học sinh, sinh viên; đáp ứng yêu cầu của thờikỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xãhội chủ nghĩa.

2. UBND Thành phố tạo điều kiện để BCH ThànhĐoàn triển khai hiệu quả Đề án của Trung ương Đoàn về giáo dục lý tưởng cáchmạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; chútrọng khu vực trường học thuộc thành phố Hà Nội.

3. UBND Thành phố phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BCHThành Đoàn thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế thanhniên, mở rộng hợp tác quốc tế với các tổ chứcthanh niên tiến bộ của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Điều 3. Phốihợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế -xã hội

1. Hai bên đẩymạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanhniên tham gia phát triển kinh tế - xãhội, giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; phối hợp thực hiện thắng lợi Chương trìnhphát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạchsố 89/KH-UBND của UBND Thành phố triển khai thực hiệnChương trình phát triển thanh niên Hà Nội đến năm 2020, theo tinh thần Nghịquyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa X)về tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 02 tháng 5 năm 2007 củaThành ủy Hà Nội về đẩy mạnh công tác thanh niên trong tình hình mới.

2. Các sở, ban,ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phốcó trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp hoạt động với BCH Thành Đoàn (hằngnăm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanhniên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình pháttriển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực do sở, ngành thực hiện chức năng quảnlý nhà nước.

3. UBND Thành phốphối hợp với BCH Thành Đoàn thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ thanh niên; lồngghép các mục tiêu phát triển thanh niên,phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và thanh niên trong thực hiện các kế hoạch, mục tiêu, chiến lược phát triển kinhtế - xã hội. Đoàn Thanh niên Thành phố,Đoàn Thanh niên các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chủ động xây dựngcác dự án, đề án, nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đề xuất UBND các cấp giao cho ĐoànThanh niên đảm nhận thực hiện.

Điều 4. Phốihợp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

1. BCH Thành Đoànchỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ, chăm sóc, bồi dưỡng, giáodục thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện.

2. Các sở, ban,ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanhniên Thành phố tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng,có chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cán bộ đoàn, giáo viên kiêm Tổng phụtrách Đội trực tiếp làm công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Điều 5. Phốihợp xây dựng chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên

1. UBND Thành phốgiao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớiThành Đoàn và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố có liênquan tham mưu ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, quy định của Thành phố vềthanh niên và công tác thanh niên Thủ đô; tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của BCHThành Đoàn về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách của Nhà nước liênquan đến thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơquan, đơn vị có liên quan kiến nghị, đề xuất Chính phủ và các cơ quan Trungương xem xét giải quyết.

2. Trong quá trìnhtham gia việc ban hành hoặc sửa đổi, bổ sungcác cơ chế, quy định của Thành phố về thanh niên và công tác thanh niên Thủ đô,Thành Đoàn có trách nhiệm chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các sở,ban, ngành Thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Thành Đoàn cửđại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên theođề nghị của UBND Thành phố.

Điều 6. Phốihợp giám sát, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên vàcông tác thanh niên.

1. Đối với côngtác thanh tra, kiểm tra hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh niên,công tác thanh niên, hoạt động của tổ chứcĐoàn, các cơ quan được giao chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh các cấp để xem xét, giải quyếttheo thẩm quyền.

2. BCH Thành Đoàncó trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan giám sát việcchấp hành pháp luật và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên vàcông tác thanh niên; được cử đại diện tham gia tổ công tác thực hiện kiểm tra,giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và côngtác thanh niên của Thành phố.

3. UBND Thành phốphối hợp BCH Thành Đoàn tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện hoạtđộng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền theo quy định củapháp luật.

Điều 7. Phốihợp thực hiện hoạt động tuyên truyền

1. UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý về thôngtấn, báo chí thuộc Thành phố thường xuyên tuyên truyền về hoạt động của ĐoànThanh niên; định hướng cho thanh niên rèn luyện, học tập, lao động và sản xuất;phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệuquả, gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phầnnhân rộng những điển hình tiên tiến.

2. Đoàn Thanh niênThành phố chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn tích cựctuyên truyền tới thanh thiếu niên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần cổ vũ, khích lệ thanh thiếu nhitích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đấtnước.

Điều 8. Chế độhội họp và trao đổi thông tin

1. Hằng năm hoặckhi cần thiết, UBND Thành phố thông báo về tình hình kinh tế - xã hội; các quyết định, chủ trương, côngtác lớn của UBND Thành phố; chính sách,pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh, thiếu nhi để BCH Thành Đoàn biết vàphối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hằngnăm, lãnh đạo UBND Thành phố làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn để nghe báocáo về tình hình thanh niên, kết quả côngtác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyếtcác kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

3. Thường trựcThành Đoàn được mời dự các phiên họp UBND Thành phố các hội nghị chuyên đề củaUBND Thành phố có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạtđộng của tổ chức Đoàn.

4. Ban Thường vụThành Đoàn thường xuyên phối hợp với SởNội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện công tác quản nhà nước về thanh niên; định kỳ mời Sở Nộivụ và các sở, ban, ngành có liên quan dự các kỳ họp Ban Chấp hành Thành Đoàn đểnắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về công tác quản lý nhà nước và sựphối hợp giữa tổ chức Đoàn với các cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên củaThành phố.

5. Các sở, ban,ngành Thành phố và BCH Thành Đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong côngtác nghiên cứu, thông tin về thanh niên;cung cấp, trao đổi các thông tin cầnthiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu xây dựng, đề xuất chế độ,chính sách về thanh niên cho phù hợp.

Điều 9. Kinhphí hoạt động

1. Kinh phí hoạtđộng của Đoàn Thanh niên Thành phố do ngân sách Thành phố đảm bảo. Hằng năm,trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đượcThành ủy Hà Nội nhất trí, Thành Đoàn lập dự toán kinh phí hoạt động gửi Sở Tàichính, Sở Kế hoạchĐầu tư và các cơ quan có liên quan theo quyđịnh của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Thành phố.

2. Trường hợp phátsinh hoạt động đột xuất, nhiệm vụ được Trung ương Đoàn, Thành ủy, UBND Thành phố giao, Thành Đoàn lập dự toán chi tiếtgửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để xem xét,giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 10. Tổchức thực hiện

1. Giám đốc cácsở; người đứng đầu các ban, ngành Thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy chếnày; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố có trách nhiệmchủ trì, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Chấphành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các quận, huyện, thị xã trực thuộcThành phố.

2. Ban Chấp hànhThành Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện Quy chế này; chỉ đạo các quận,huyện, thị đoàn có trách nhiệm phối hợp UBND cấphuyện để ban hành Quy chế phối hợp hoạt động.

3. Định kỳ hằngnăm, UBND Thành phố và BCH Thành Đoàn cótrách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy chế này tại các sở,ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã./.