ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/2008/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2008, QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2009/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 113/2009/QĐ-UBND NGÀY 30/10/2009CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Công văn số 675/SXD-KT &VLXD ngày 30 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Bãi bỏ Quyết định số118/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đảm bảotrật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trênđịa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBNDtỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định 118/2008/QĐ-UBND ngày17/11/2008 của UBND tỉnh do căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thihành.

2. Bãi bỏ Quyết định số113/2009/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tráchnhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do căncứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các sở, cơ quan trựcthuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên quancăn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UB MTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- TAND, VKSND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- LĐVP, NC, TH-CB, TT lưu trữ các CV;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải