THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 378-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỤC KIỂM TRA, GIÁM SÁT KỸTHUẬT AN TOÀN CÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Cục kiểm tra,giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp, giúp Bộ trưởngBộ Công nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về kiểm tra,giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp trong các ngành sản xuất công nghiệp, baogồm: Cơ khí, Luyện kim, Điệu tử - Tin học, Hoá chất, Địa chất, Tài nguyênkhoáng sản, Mỏ (bao gồm cả Than, Dầu mỏ, Khí đốt và Đá quý), Điện lực và côngnghiệp tiêu dùng.

Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuậtan toàn công nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinhphí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp, có trụ sở tại Thành phố Hà Nội và cócác cơ sở đặt tại một số khu vực.

Điều 2.- Cục Kiểm tra,giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sauđây:

1. Tham gia xây dựng và hướngdẫn trong ngành thực hiện các quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàncông nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Xây dựng quy chế, chế độ kiểmtra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp áp dụng trong các đơn vị sản xuấtthuộc Bộ Công nghiệp quản lý để trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

2. Tổ chức kiểm tra, giám sát kỹthuật an toàn công nghiệp.

Tổ chức kiểm tra, kiểm định vàlập hồ sơ các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toànlao động sử dụng trong ngành công nghiệp để làm cơ sở cho cơ quan Thanh tra Nhànước về an toàn lao động hoặc vệ sinh lao động xét cấp giấy phép sử dụng.

3. Giám sát thực hiện các quyđịnh về cung ứng, sử dụng điện để đảm bảo an toàn trong sản xuất và tiêu dùngđiện.

4. Kiểm tra, giám sát kỹ thuậtan toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệptheo quy định của Chính phủ đối với các đối tượng được phép sản xuất, tiêu dùngvật liệu nổ thuộc Bộ Công nghiệp.

5. Tham gia việc thẩm định cácgiải pháp quy định về an toàn kỹ thuật trong các dự án đầu tư, các đề án thiếtkế kỹ thuật đối với các đơn vị sản xuất thuộc Bộ Công nghiệp quản lý.

6. Tham gia phối hợp với các cơquan trong việc kiểm tra, tìm nguyên nhân các sự cố, tai nạn lao động có liênquan đến kỹ thuật an toàn công nghiệp và kiến nghị các giải pháp đảm bảo kỹthuật an toàn công nghiệp.

7. Hướng dẫn việc thực hiện quychế, chế độ về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật antoàn công nghiệp đối với các Sở công nghiệp địa phương.

8. Thực hiện hợp tác quốc tếtrong lĩnh vực kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp do Bộ trưởng BộCông nghiệp giao.

9. Tổ chức việc đào tạo bồidưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực kiểm tra, giám sát an toàn công nghiệptrong ngành theo phân công của Bộ Công nghiệp.

10. Quản lý về tổ chức và côngchức, viên chức, tài sản của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộtrưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 3.- Cơ cấu tổ chứcCục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp gồm có:

1. Lãnh đạo Cục: Có Cục trưởngvà một số Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệmtrước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về toàn bộ hoạt động của Cục. Các phó Cục trưởnggiúp việc Cục trưởng do Cục trưởng phân công.

Cục trưởng, các Phó Cục trưởngdo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bổ nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Cục trưởnggồm có:

a) Văn phòng và một số Phòng,Ban chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định.

b) Một số Trung tâm kiểm định kỹthuật và chi Cục kiểm tra giám sát kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thoảthuận với Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quyết định.

Điều 4.- Quyết định nàycó hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái vớiquyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, các Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Kiểmtra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Trần Đức Lương

(Đã Ký)