THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 378-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc bổ sung thành viên vào Ban thường

trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét nhu cầu công tác;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Bổ sung thành viên Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu của Chính phủ.

Một Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 2

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt