ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ và thay thế một số nội dung của Điều 2 - Quyết định

số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh Lào Cai

________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ngày 20/5/1998;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09/6/2000;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 100/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/198; Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 52/TT .TC ngày 19/5/2005; sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 268/TTr-KHĐT-KTĐN ngày 23/5/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ và thay thế một số nội dung của Điều 2 Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành chính sách ưu đãi vào 4 khu kinh tế trọng điểm thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai như sau:

1/- Bãi bỏ tiền thuê đất quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002.

- Thay thế khoản 1 Điều 2 với nội dung như sau:

"Về tiền thuê đất" (thực hiện theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai):

- Tiền thuê đất tính cho Dự án thực hiện 31 năm, bao gồm:

+ Doanh nghiệp được miễn 100% tiền thuê đất trong 11 năm đầu thực hiện dự án; từ năm thứ 12 đến năm thứ 31, doanh nghiệp được miễn giảm 75% theo quy định.

+ Đối với Doanh nghiệp nộp tiền một lần cho 20 năm thì được giảm 20% tổng số tiền phải nộp.

+ Tiền thuê đất khi thu được tính theo đơn giá USD để quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố cùng thời điểm.

-Sau khi kết thúc thời hạn 31 năm nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì tiếp tục thuê đất theo quy định của Nhà nước.

2/ Bãi bỏ chính sách thuế quy định tại ý 2 khoản 5 Điều 2 Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002: "Sau thời gian được miễn giảm thuế theo chính sách Nhà nước nói trên, trong 5 năm tiếp theo các doanh nghiệp còn được giảm thuế tiếp theo hình thức: Tỉnh Lào Cai cấp lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp và 50% số thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu) thực nộp vào ngân sách tỉnh Lào Cai - để tái đầu tư mở rộng sản xuất theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt"

3/- Bãi bỏ chính sách khen thưởng quy định tại khoản 7 Điều 2 Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002.

- Thay thế khoản 7 Điều 2 với nội dung như sau: "Chính sách khen thưởng:

Hàng năm UBND tỉnh sẽ lựa chọn những đơn vị tiêu biểu, có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, đào tạo, thu hút nhiều lao động, đóng góp nhiều cho ngân sách của tỉnh để có hình thức biểu dương khen thưởng phù hợp theo quy định chung của tỉnh về khen thưởng".

Điều 2.Các Điều, Khoản khác tại Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành chính sách ưu đãi vào 4 khu kinh tế trọng điểm thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai vẫn giữ nguyên giá trị thi hành.

Bãi bỏ Quyết định số 125/QĐ-UB ngày 23/3/2004 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 2 Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu, Ban quản lý Khu thương mại Kim Thành, Ban quản lý các Cụm công nghiệp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Thủ trưởng các ngành có liên quan và các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào 4 khu kinh tế trọng điểm căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Quyết định số 496/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh Lào Cai.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh