BỘ Y TẾ
CỤC QUN DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộY tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản làm việc tại Công ty cổ phầnthương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc ngày 01/7/2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra Dược, mỹphẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bốsản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

Baby Care Milk Bath

81870/13/CBMP-QLD

22/10/2013

2

Baby Care Baby Wash Head To Toe

81871/13/CBMP-QLD

22/10/2013

- Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sảnphẩm ra thị trường:

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế ViệtÚc (Địa chỉ: Số 69/9 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức khôngđúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần thương mạivà dịch vụ quốc tế Việt Úc và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Phòng QLMP - Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT,TTra.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt