ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 12 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ban hành ngày 12/4/2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lývăn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 hướngdẫn thi hành một số điều của Nghị định 40/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phápluật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tưpháp quận Tân Bình tại Tờ trình số 282/TTr-TP ngày 09 tháng 9 năm 2013 về việcđề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 05 vănbản quy phạm pháp luật (05 Quyết định) do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hànhdo không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (theo danh mục đínhkèm)

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủyban nhân dân quận, Thủ trưởng các ban ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND TP (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- TTQU, TTUB 15 phường;
- Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ;
- VPUB (CVP); TH (NC);
- Lưu:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Châu Văn La

DANH MỤC

VĂNBẢN ĐƯỢC BÃI BỎ DO KHÔNG PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QD-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ủyban nhân dân quận Tân Bình)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung

Ghi chú

01

Quyết định

12/2007/QĐ-UBND

24/12/2007

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc thành lập Thanh tra Xây dựng quận Tân Bình.

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã được thay thế bằng văn bản mới, văn bản không còn đối tượng điều chỉnh.

02

Quyết định

13/2007/QĐ-UBND

24/12/2007

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc thành lập Thanh tra Xây dựng 15 phường thuộc quận Tân Bình.

03

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

12/03/2008

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận Tân Bình.

04

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

12/03/2008

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng phường thuộc quận Tân Bình.

05

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

02/03/2011

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quận Tân Bình.