UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 94/2005/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO,BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ XÃ,PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phốban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phốĐà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;
- Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đào tạo thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Nộivụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổsung vào điều 5, Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 củaUBND thành phố “về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phốĐà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng” đối tượng được áp dụng là cán bộ y tế cơsở, hợp đồng theo Quyết định số 58/ TTg ngày 03 tháng 02 năm 1996 của Thủtrướng Chính phủ.

Điều 2.Đối tượng quy định tại điều 1 Quyết định này nếu được cử đi đào tạo đại họchoặc sau đại học phải công tác tiếp tục tại các Trạm y tế xã, phường, ít nhất 7(bảy) năm

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Chủtịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm y tế các quận, huyện, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh