ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/ 2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 08 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V/VTHÀNH LẬP BAN THI ĐUA- KHEN THƯỞNG TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật thi đua khenthưởng, ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04-10-2005 của Chính Phủ quy định tổ chức làm công tác thiđua khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 14-7-2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX - kỳhọp thứ 6;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNội vụ tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh Kon Tum.

Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh KonTum là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lýtrực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo chuyên môn nghiệpvụ về công tác thi đua khen thưởng của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh làcơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh.

Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh cótư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Ban Thi đua- Khen thưởngtỉnh đóng tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh:

Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh cóTrưởng ban, Phó Trưởng ban và một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Biên chế- tiền lương của Ban Thiđua- Khen thưởng tỉnh thuộc biên chế khu vực hành chính được Ủy ban nhân dântỉnh giao.

Điều 3. Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh căn cứ các văn bản có liênquan xây dựng quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua- Khen thưởngtỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nộivụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.


Nơi nhận:

- Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB QPPL);
- Ban TVTU;
- TTHĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tnh;
- CT, các Phó Ch tịch UBND tnh;
- Ban TCTU;
- Như điều 4;
- Lưu VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban