NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*******

Số : 38/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ CẤP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạtđộng thanh tóan qua Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Thanh toán
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngânhàng”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Trưởng Ban Thanh toán, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốcNgân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức phát hành thẻ chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Phòng Thương mại Công nghiệp VN
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, PC, BTT.

THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

QUY CHẾ

CẤP,SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ MÃ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38 / 2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 10 năm 2007 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này điều chỉnh cáchoạt động cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (sau đâygọi tắt là mã BIN) của các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam.

2. Việc cấp, sử dụng và quản lýmã BIN của tổ chức thẻ quốc tế đối với tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam có nghiệpvụ phát hành thẻ mang thương hiệu của tổ chức thẻ quốc tế không thuộc phạm viđiều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cáctổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp, sử dụng và quản lý mã BIN.

Điều 3. Sử dụng mã BIN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quảnlý cấp mã BIN theo Quy chế này cho các loại thẻ sau:

1. Thẻ do tổ chức phát hành thẻtại Việt Nam phát hành để giao dịch trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.

2. Thẻ do tổ chức phát hành thẻtại Việt Nam phát hành (ngoại trừ thẻ mang thương hiệu của tổ chức thẻ quốc tế)để giao dịch trong và ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Đối tượng được cấp mãBIN

Đối tượng được cấp mã BIN làngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp tác và các tổchức khác không phải là tổ chức tín dụng được phép phát hành thẻ ngân hàng (gọichung là tổ chức phát hành thẻ) theo quy định tại Điều 9 Quy chế phát hành, sửdụng, thanh toán và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hànhkèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Thống đốcNgân hàng Nhà nước.

Điều 5. Kết cấu mã BIN

1. Mã BIN là một dãy số có 6 chữsố theo chuẩn ISO/IEC 7812-1:2006(E) của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế và Tổ chứcKỹ thuật điện Quốc tế ban hành năm 2006, có định dạng 9704xx, trong đó:

a) 04 chữ số đầu tiên của mã BINphản ánh mã quốc gia của tổ chức phát hành thẻ thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻtại Việt Nam.

b) 02 chữ số cuối cùng bắt đầutừ số 00 cho đến số 99 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho từng tổ chứcphát hành thẻ.

2. Trường hợp kho số (100 số)theo chuẩn ISO/IEC 7812-1: 2006(E) quy định tại Khoản 1 Điều này, được cấp hếtcho các tổ chức phát hành thẻ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định kết cấumã BIN mới phù hợp với điều kiện cấp, sử dụng và quản lý mã BIN tại thời điểmđó.

Điều 6. Thủtục cấp mã BIN

1. Khi có nhu cầu được cấp mãBIN, Tổ chức phát hành thẻ phải gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ban Thanhtoán) bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp mã BIN theoMẫu số 01;

b) 01 bản sao giấy phép thành lậpvà hoạt động đối với tổ chức phát hành thẻ là tổ chức tín dụng hoặc giấy phép hoạtđộng ngân hàng đối với các tổ chức phát hành thẻ không phải là tổ chức tín dụng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Namthực hiện cấp mã BIN cho tổ chức phát hành thẻ.

Điều 7. Quản lý mã BIN

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Namchỉ cấp 01 mã BIN duy nhất cho mỗi tổ chức phát hành thẻ thuộc đối tượng đượccấp mã BIN. Tổ chức phát hành thẻ được phép sử dụng các chữ số sau mã số BIN đểphân biệt loại sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thẻ hoặc vị trí địa lý.

2. Tổ chức phát hành thẻ có sựthay đổi tên giao dịch vẫn được sử dụng mã BIN hiện hành do Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam cấp, nhưng phải có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thôngbáo về sự thay đổi tên gọi của đơn vị mình.

3. Trong thời hạn 180 ngày kể từngày được cấp mã BIN, tổ chức phát hành thẻ phải có trách nhiệm đưa mã BIN vào sửdụng. Nếu tổ chức phát hành thẻ không sử dụng mã BIN theo thời hạn quy định trênthì phải có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ban Thanh toán) đề nghịgia hạn. Thời hạn gia hạn tối đa là 90 ngày kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước ViệtNam nhận được đơn đề nghị gia hạn của tổ chức phát hành thẻ.

4. Tổ chức phát hành thẻ phải sửdụng mã BIN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp theo đúng mục đích tại đơn đề nghịcấp mã BIN và không được phép chuyển nhượng mã BIN dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Trường hợp các tổ chức pháthành thẻ (đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp mã BIN) thực hiện sáp nhập,hợp nhất hoặc mua lại, tổ chức phát hành thẻ hợp thành từ việc sáp nhập, hợpnhất hoặc mua lại nêu trên được lựa chọn 01 mã BIN duy nhất trong số các mã BINđang sử dụng của các tổ chức phát hành thẻ. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngàysáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức phát hành thẻ hợp thành có trách nhiệmchuyển đổi các thẻ có mã số BIN không được lựa chọn sang mã số BIN được lựachọn duy nhất. Hết thời hạn quy định trên, tổ chức phát hành thẻ có trách nhiệmthông báo bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mã BIN đã cấp không cònsử dụng.

Điều 8. Thu hồi mã BIN

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Namthu hồi mã BIN đã cấp cho tổ chức phát hành thẻ khi xảy ra một trong nhữngtrường hợp sau đây:

a) Thông tin, chứng cứ trong hồsơ xin cấp mã BIN không chính xác hoặc sai lệch.

b) Tổ chức phát hành thẻ bị giảithể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động.

c) Sau thời hạn quy định tạiKhoản 3 Điều 7 mà tổ chức phát hành thẻ không đưa mã BIN vào sử dụng.

d) Sau thời hạn quy định tạiKhoản 5 Điều 7.

đ) Sử dụng mã BIN sai mục đíchđã nêu tại đơn đề nghị cấp mã BIN.

2. Khi thực hiện thu hồi mã BIN,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải ra quyết định thu hồi mã BIN gửi đến tổ chức pháthành thẻ.

Điều 9. Thời điểm áp dụng mãBIN

1. Đối với các sản phẩm thẻ đãtriển khai hoặc đăng ký phát hành trước thời điểm Quy chế này có hiệu lực, tổchức phát hành thẻ được phép sử dụng mã BIN cũ (không phải mã BIN do Ngân hàngNhà nước Việt Nam cấp) đến hết ngày 30/06/2011 hoặc mã BIN do Ngân hàng Nhànước Việt Nam cấp đối với các thẻ phát hành mới thuộc các sản phẩm thẻ này .

2. Kể từ thời điểm Quy chế nàycó hiệu lực, tổ chức phát hành thẻ có trách nhiệm đưa mã BIN do Ngân hàng Nhànước Việt Nam cấp vào sử dụng đối với các thẻ phát hành mới thuộc các sản phẩmthẻ mới đăng ký phát hành.

3. Chậm nhất đến ngày30/06/2011, tất cả tổ chức phát hành thẻ sử dụng mã BIN cũ phải thực hiện cácbiện pháp sửa đổi cần thiết về hệ thống công nghệ và quy trình nội bộ để chuyểnđổi các thẻ sử dụng mã BIN cũ sang các thẻ sử dụng mã BIN được quy định theoQuy chế này.

4. Kể từ ngày 01/07/2011, các tổchức phát hành thẻ không sử dụng mã BIN theo Quy chế này sẽ bị buộc phải ngừng thựchiện nghiệp vụ phát hành thẻ và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệthại và rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ mã BIN theo Quy chế này.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiệmcác Vụ, Cục tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Ban Thanh toán chịu tráchnhiệm:

a) Hướng dẫn triển khai thựchiện Quy chế này.

b) Thực hiện cấp, thu hồi mãBIN; Giám sát việc sử dụng mã BIN theo quy định tại Quy chế này.

c) Phối hợp với các đơn vị liênquan tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các trường hợp vi phạm Quychế này.

d) Thông báo bằng văn bản việccấp hoặc thu hồi mã BIN cho các tổ chức phát hành thẻ.

đ) Định kỳ 6 tháng công bố danhmục mã BIN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp trên trang thông tin điện tử củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Cục Công nghệ Tin học Ngânhàng chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng chương trình phầnmềm phục vụ yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mã BIN.

b) Phối hợp với Ban Thanh toántrong việc giám sát, kiểm tra sử dụng mã BIN theo quy định tại Quy chế này.

3. Vụ Các Ngân hàng chịu trách nhiệm:

a) Cung cấp cho Ban Thanh toán cácthông tin về việc thành lập và hoạt động đối với tổ chức phát hành thẻ.

b) Cung cấp cho Ban Thanh toáncác thông tin về những thay đổi của tổ chức phát hành thẻ bao gồm phá sản, giảithể, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại, thay đổi tên gọi, thu hồi giấyphép hoạt động ngân hàng.

4. Thanh tra Ngân hàng Nhà nướcchịu trách nhiệm:

a) Thực hiện thanh tra, kiểmtra, đánh giá việc sử dụng mã BIN của các tổ chức phát hành thẻ và xử lý cáctrường hợp vi phạm theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Ban Thanh toán.

b) Tham mưu cho Thống đốc Ngânhàng Nhà nước xử lý các trường hợp vi phạm quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Trách nhiệmThủ trưởng đơn vị tổ chức phát hành thẻ

Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chứcphát hành thẻ chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra việc sử dụng mã BINtại đơn vị mình theo đúng Quy chế này.

MẪU SỐ 1

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

….., ngày .... tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ban Thanh toán)

Căn cứ Giấy phép thành lập vàhoạt động tổ chức tín dụng/ Giấy phép hoạt động ngân hàng số ….. ngày …..tháng…..năm ….;
Căn cứ Quyết định .….. ngày … tháng … năm … của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước banhành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ
.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước ViệtNam xét cấp mã tổ chức phát hành thẻ (mã BIN) cho tổ chức phát hành thẻ:

1. Tên tổ chức phát hành thẻ:

2. Địa điểm đặt Trụ sở chính:

3. Thời gian dự kiến đưa mã BINvào sử dụng:

4. Tóm tắt mục đích sử dụng mãBIN gắn với sản phẩm thẻ cụ thể:

Sau khi được cấp mã BIN, chúngtôi cam kết đưa mã BIN vào sử dụng trong thời hạn quy định, đúng mục đích sửdụng và chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức pháthành thẻ ngân hàng và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ gửi kèmđơn này.

Hồ sơ gửikèm:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH THẺ(ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)