UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn và ban hành điểu lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003, Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số
153/2004/N %C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 153/2004/N Đ-CP ngày 09/08/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Căn cứ Thông tư số
03/2005/TT-BKH &area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">03/2005/TT-BKH ngày 18/07/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung và quy trình xây dựng Điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và Điều lệ Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con;
Căn cứ Quyết định số
258/QĐ-UBND ngày 17/01/2007 của UBND Thành phố về việc chuyển Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn và ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, gồm 10 chương và 53 điều.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, giám đốc Sở Nội vụ, Thủ tưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phí Thái Bình