ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝDẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 963/GD &ĐT-VP ngày 09 tháng 4 năm 2007 về việc trình quy định về tổ chức,quản lý dạy thêm, học thêm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nàyQuy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 14 tháng 02năm 2001 về việc Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm ngoài giờ chính khoá củagiáo viên các cấp và Quyết định số 182/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 11 năm 2001 vềmức đóng góp của tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài giờ chính khoá để sử dụng vàomục đích khuyến học của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu việc quảnlý dạy thêm, học thêm, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quản lý toàn diện hoạt động dạythêm, học thêm trên địa bàn thành phố nhằm khắc phục các biểu hiện tiêu cực củagiáo viên các cấp học, bậc học trong việc dạy thêm.

2. Quản lý thống nhất các lớp dạythêm theo nhu cầu của người học có thu tiền do các tổ chức hoặc cá nhân thựchiện dạy thêm trên toàn thành phố, đảm bảo quyền lợi của người học thêm vàtrách nhiệm của người dạy thêm.

3. Quy định này áp dụng đối với cáctổ chức, cá nhân dạy thêm và người tham gia học thêm trên địa bàn thành phố ĐàNẵng.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dạythêm, học thêm

1. Việc dạy thêm mang tính chất hỗtrợ, nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách chohọc sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm lýngười học; không gây nên tình trạng học quá nhiều và vượt quá sức tiếp thu củangười học.

2. Không được ép buộc học sinh họcthêm để thu tiền.

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiệndạy thêm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm.

4. Học sinh học thêm phải được sựđồng ý và có đơn xin học thêm của phụ huynh.

Điều 3. Các trường hợp không thựchiện dạy thêm, học thêm

1. Đối với các trường đã tổ chức dạyhọc 2 buổi/ngày, nhà trường và giáo viên không được tổ chức dạy thêm cho họcsinh; việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu, kém, bồidưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học chính khoá tại trường.

2. Không tổ chức dạy thêm cho họcsinh tiểu học, trừ các trường hợp: Nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêucầu của gia đình; phụ đạo cho học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệthuật, thể dục, thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh, đã được cơquan có thẩm quyền cấp giấy phép.

3. Cơ sở giáo dục đại học không tổchức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải làhọc sinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học đó.

4. Giáo viên không được dạy thêm họcsinh của lớp mình phụ trách hoặc đang giảng dạy tại các lớp, môn ở giờ chínhkhoá; không được hoán đổi học sinh cho nhau để dạy thêm.

Chương II

DẠY THÊM TRONG TRƯỜNG VÀ DẠY THÊMNGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Điều 4. Dạy thêm trong trường

1. Dạy thêm trong trường là dạy thêmdo trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tổ chứcvà quản lý.

2. Dạy thêm trong trường bao gồm:Phụ đạo học sinh xếp học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy thêm nhữnghọc sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức, ôn thi tuyển sinh vào lớp10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, tuyểnsinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

3. Khi nhà trường tổ chức dạy thêm,phải phân công giáo viên có trình độ chuẩn được đào tạo, có uy tín trong phụhuynh và hội đồng sư phạm; có đủ phòng học và các điều kiện cần thiết phục vụviệc dạy thêm, học thêm (cơ sở vật chất, vệ sinh, môi trường sư phạm…) và đượcsự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Điều 5. Dạy thêm, học thêm ngoài nhàtrường

1. Dạy thêm, học thêm ngoài nhàtrường là dạy thêm, học thêm do các tổ chức khác, ngoài các tổ chức nói ở khoản1 điều 4, hoặc cá nhân thực hiện.

2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhàtrường bao gồm: bồi dưỡng kiến thức, ôn luyện thi. Tổ chức, cá nhân đăng ký mởlớp dạy thêm phải có đủ giáo viên đạt trình độ chuẩn về đào tạo, có đủ cơ sởvật chất và lớp học đảm bảo yêu cầu tại Quy định về vệ sinh trường học ban hànhkèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởngBộ Y tế, phòng học phải đủ diện tích 1m2/1 học sinh, thoáng, đủ ánh sáng, đủbàn ghế và đúng quy cách.

3. Tiêu chuẩn người dạy thêm:

a) Cán bộ, giáo viên đang giảng dạytại các cơ sở thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố quản lý hoặc cán bộ,giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo đã nghỉ hưu.

b) Đối với cá nhân ngoài ngành giáodục và đào tạo đã có thời gian giảng dạy ở các cấp học, ngành học hoặc có bằngtốt nghiệp các ngành học khác nhưng phải có chứng chỉ về bồi dưỡng sư phạm.

4. Địa điểm dạy thêm phải có nơi đểxe của học sinh, không được lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đỗ xe ... gây áchtắc giao thông. Tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm phải có trách nhiệm giữ gìntrật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

5. Tổ chức, cá nhân dạy thêm phảiđược cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký dạy thêm.

Điều 6. Thời gian dạy thêm

1. Đối với cấp trung học cơ sở:

a) Dạy thêm không quá 2 buổi/tuần,mỗi buổi không quá 90 phút đối với các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tin học.

b) Dạy không quá 1 buổi/ tuần, mỗibuổi không quá 90 phút đối với các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịchsử.

2. Đối với cấp trung học phổ thông:

a) Dạy không quá 3buổi/tuần, mỗibuổi không quá 120 phút đối với các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tin học.

b) Dạy không quá 2 buổi/tuần, mỗibuổi không quá 120 phút đối với các môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Lịchsử.

3. Thời gian dạy thêm đối với cácmôn học của bậc trung học nêu tại khoản 1, 2 ở điều này được tính theo môn học,không tính theo phân môn.

Điều 7. Tiền học thêm (quy định nàyáp dụng cho cả dạy thêm trong và ngoài nhà trường)

1. Đối với cấp THCS:

Mức thu tiền học thêm tối đa khôngquá 50.000đ/môn/học sinh/tháng.

2. Đối với cấp THPT:

Mức thu tiền học thêm tối đa khôngquá 70.000đ/môn/học sinh/tháng.

3. Tiền học thêm được thu hàngtháng, mỗi tháng tính 4 tuần.

Điều 8.Tiền thu từ dạy thêm tổ chức trongnhà trường do nhà trường quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại khoản 2 (mụca, b), Phần II Thông tư Liên Bộ số 16/TT-LB ngày 13 tháng 9 năm 1993 của BộGiáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc dạy thêmgiờ của giáo viên các trường phổ thông.

Điều 9. Tổ chức, cá nhân dạy thêm cónghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của nhà nước; đồng thời, khuyến khích tổchức, cá nhân dạy thêm tham gia ủng hộ quỹ khuyến học tại địa phương, đơn vị.

Giao cho Sở Tài chính và Sở Giáo dụcvà Đào tạo phối hợp đề xuất mức hỗ trợ quỹ khuyến học của các tổ chức, cá nhâncó dạy thêm, trình UBND thành phố quyết định.

Điều 10. Công tác quản lý dạy thêm,học thêm

1. Hiệu trưởng các trường phổ thông,giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp có trách nhiệm tổchức, quản lý và kiểm tra việc dạy thêm của giáo viên trường mình, đơn vị mình.

2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạocác quận, huyện thực hiện việc quản lý dạy thêm ở bậc trung học cơ sở, quản lýhọc sinh tiểu học học ngoài giờ chính khoá do tổ chức, cá nhân trong và ngoàingành giáo dục và đào tạo thực hiện trên địa bàn quận, huyện.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạothực hiện quản lý việc dạy thêm ở cấp trung học phổ thông của tổ chức, cá nhântrong và ngoài ngành giáo dục và đào tạo.

4. Nội dung công tác quản lý dạythêm bao gồm:

a) Địa điểm dạy thêm;

b) Môn dạy thêm và giáo viên đượcdạy thêm;

c) Danh sách học sinh học thêm;

d) Chất lượng dạy thêm của giáo viênvà nội dung, chương trình dạy thêm;

e) Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận dạythêm của giáo viên.

Điều 11. Thẩm quyền cấp và thu hồigiấy phép dạy thêm

1. Trưởng phòng giáo dục và đào tạocác quận, huyện cấp và thu hồi giấy phép quản lý học thêm ở bậc tiểu học, dạythêm ở bậc THCS cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục và đào tạotrên địa bàn quận, huyện quản lý.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạocấp và thu hồi giấy phép dạy thêm ở bậc trung học phổ thông cho tổ chức, cánhân trong và ngoài ngành giáo dục và đào tạo.

Điều 12. Hồ sơ cấp giấy phép dạythêm

1. Đối với tổ chức dạy thêm:

a) Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm dothủ trưởng đơn vị đứng tên. Nếu là tổ chức ngoài ngành giáo dục và đào tạo thìphải có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường).

b) Danh sách giáo viên tham gia dạythêm tại trường.

c) Bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc bằngtốt nghiệp đại học các ngành khác nhưng phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm củagiáo viên dạy thêm (có công chứng).

d) Nếu thuê, mượn cơ sở để tổ chứcdạy thêm thì có giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc của chủ sở hữu cơ sởđó.

e) Ảnh của người tham gia dạy thêm(2 ảnh màu 3 x 4).

2. Đối với cá nhân dạy thêm:

a) Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm.

- Có xác nhận của thủ trưởng đơn vịnếu là giáo viên đương nhiệm thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố quản lý;

- Có xác nhận của chính quyền xã,phường nếu là cá nhân ngoài ngành giáo dục và đào tạo thành phố và cán bộ, giáoviên đã nghỉ hưu.

b) Bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc bằngtốt nghiệp đại học các ngành khác nhưng phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm(công chứng).

c) Nếu thuê, mượn cơ sở để tổ chứcdạy thêm thì có giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc chủ sở hữu cơ sở đó.

d) Ảnh của người đứng tên xin dạythêm (2 ảnh màu 3 x 4).

Chương III

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀXỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra và kỷluật

1. Hoạt động dạy thêm, học thêmtrong trường và ngoài nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quảnlý giáo dục và của chính quyền các cấp.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy địnhvề dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theoquy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủquy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 51/2006/TT-BGD &ĐT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vềHướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiáo dục.

3. Cán bộ, công chức, viên chức viphạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghịđịnh số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luậtcán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 củaBộ Nội vụ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý cán bộ, công chức.

4. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhânvi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định về dạy thêm, học thêm, có hành vilừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định dẫn tới vi phạm các quyđịnh về trật tự an toàn xã hội thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựngkế hoạch, hướng dẫn, tổ chức và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về dạythêm, học thêm.

Điều 14. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quyđịnh về công tác tổ chức, quản lý dạy thêm được xét biểu dương trong sơ kết họckỳ, tổng kết hàng năm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Giáo dụcvà Đào tạo

1. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủtục xin cấp giấy phép dạy thêm.

2. Tổ chức triển khai, kiểm tra,thanh tra việc thực hiện Quy định này.

3. Xử lý các hành vi vi phạm trongviệc dạy thêm theo thẩm quyền.

Điều 16. Trách nhiệm của UBND cácquận, huyện

1. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo chỉ đạo triển khai và quản lý việc dạy thêm của giáo viên các cấp trên địabàn quận huyện.

2. Chỉ đạo việc xử lý theo thẩmquyền đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm có hành vi vi phạm.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký và thay thế quy định tại Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày14 tháng 02 năm 2001 về việc Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm ngoài giờ chínhkhoá của giáo viên các cấp và Quyết định số 182/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 11 năm2001 về mức đóng góp của tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài giờ chính khoá để sửdụng vào mục đích khuyến học của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 18. Điều chỉnh, bổ sung Quyđịnh

Trong quá trình triển khai thực hiệnQuy định này, nếu có gì vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phươngkịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để tổng hợp, báo cáo UBNDthành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.