ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 14 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướngdẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công tynhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định bổsung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyềnsử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thuhồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 695/STNMT-ĐĐ ngày 01/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Bản quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sửdụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 777/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự,thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầutư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngànhcó liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp (để b/c);
- Website Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành;
- Công báo tỉnh;
- P. KT, XDCB, NC, VHXH, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHHuỳnh Thế Năng

BẢN QUY ĐỊNH

VỀTRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHAN GIANG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 38 / 2007/QĐ-UBND ngày 14 /8 /2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh An Giang )

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm viđiều chỉnh.

a) Quy định nàyđiều chỉnh các quan hệ về trình tự, thủ tục trong quản lý và sử dụng đất bao gồm:thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừakế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh AnGiang.

b) Những hồsơ đã nộp hoặc đã đăng ký quyền sử dụng đất trước ngày Bản quy định này có hiệulực, thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiếp tục thực hiện theo các quy định trước đâykhông phải thiết lập lại hồ sơ mới.

2. Đối tượngáp dụng.

Đối tượng ápdụng Bản quy định này bao gồm:

a) Các cơquan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai.

b) Cán bộ,công chức được giao nhiệm vụ thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý về đấtđai.

c) Hộ giađình, cá nhân; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; tổ chức trong nước; tổ chức nướcngoài; cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các đối tượngkhác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả

1. Nơi tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các quan hệ tại Chương II của Bản quy địnhnày là Văn phòng đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường thuộc sở Tàinguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh).

2. Nơi tiếpnhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các quan hệ tại Chương III của Bản quy địnhnày là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường(sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện).

Điều 3. Thờiđiểm tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính

1. Thời điểmđể tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính tại các Điều trong Bản quy địnhnày là kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trừ trường hợp có quy định khác.

2. Thời gian quy định tạicác Điều trong Bản quy định này được tính theo ngày làm việc.

Điều 4. Thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyểnmục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Thẩm quyềncủa Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Thu hồi đất,giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợpphải xin phép), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức trong nước.

b) Thu hồi đất,giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợp phải xinphép), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo.

c) Thu hồi đất,giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người ViệtNam định cư ở nước ngoài.

d) Thu hồi đất,cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài.

đ) Ủy quyềncho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyềncủa Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấphuyện).

a) Thu hồi đất,giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợpphải xin phép), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cánhân, cộng đồng dân cư.

b) Cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộcđối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

Điều 5. Căn cứ xác định loại đất, mục đích sử dụng đất khi cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Loại đất,mục đích sử dụng đất của mỗi thửa đất được xác định theo một trong các căn cứsau:

a) Quyết địnhgiao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền.

b) Đăng kýchuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối vớitrường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

c) Đất đang sửdụng ổn định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩmquyền xét duyệt.

d) Đối vớitrường hợp chưa có căn cứ quy định tại các điểm a, b, c khoản này thì xác địnhloại đất theo hiện trạng sử dụng đất ổn định.

2. Các trườnghợp xác định loại đất theo hiện trạng, đơn vị có chức năng thực hiện việc tríchlục, trích đo bản đồ khu đất phải phản ánh đúng mục đích sử dụng theo hiện trạngtại thời điểm đo đạc và ranh giới giữa các loại đất khác nhau.

3. Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra và xác định loại đất gởi đếncơ quan Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyếtđịnh công nhận loại đất, mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền.

Điều 6. Xác định nguồn vốn tạo quỹ đất của doanh nghiệp nhà nước

1. Đối với tổchức kinh tế trong nước là doanh nghiệp nhà nước khi lập thủ tục giao đất, thuêđất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thìphải có xác nhận của cơ quan Tài chính về nguồn vốn tạo quỹ đất (nộp tiền sử dụngđất khi được nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tiền đãtrả cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất) có nguồn gốc từ ngân sách nhà nướchoặc không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

2. Sở Tàichính xác nhận nguồn vốn tạo quỹ đất của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhândân tỉnh quyết định thành lập.

3. Đối với tổchức kinh tế được cơ quan Tài chính xác nhận nguồn vốn tạo quỹ đất có nguồn gốctừ ngân sách nhà nước thì được nhà nước cho thuê đất và được cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất thuê.

Đối với tổ chứckinh tế được cơ quan Tài chính xác nhận nguồn vốn tạo quỹ đất không có nguồn gốctừ ngân sách nhà nước thì được nhà nước giao đất và được cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất.

Điều 7. Căn cứ giao đất, chothuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ giao đất,cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

Nhu cầu sử dụngđất thể hiện trong các văn bản sau đây:

a) Dự án đầutư của tổ chức có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhànước có thẩm quyền xét duyệt hoặc dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơquan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.

b) Dự án đầutư của tổ chức kinh tế không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước được cơ quan nhànước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh chấpthuận chủ trương đầu tư.

Sở Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dântỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

c) Dự án xâydựng cơ sở tôn giáo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt.

2. Việc chấphành tốt pháp luật đất đai của người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sửdụng đất đối với trường hợp người xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụngđất đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấttrước đó để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị hoặc qui hoạch điểm dân cư nông thôn hoặc qui hoạchchi tiết sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai(sau đây gọi là quy hoạch chi tiết). Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết thìcăn cứ vào quy hoạch chung đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Đối với cácdự án đầu tư nơi chưa có quy hoạch chi tiết, thì phân khu chức năng, bố trí tổngmặt bằng trong dự án phải được Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấpthuận theo thẩm quyền.

4. Suất đầutư trên một đơn vị diện tích được tính bằng tổng số vốn đầu tư trên đất chiacho tổng diện tích đất của dự án.

Điều 8. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Việc chuyển mục đíchsử dụng đất phải xin phép đối với các trường hợp sau đây:

a) Chuyển từ đất chuyêntrồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủysản.

b) Chuyển từđất trồng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác.

c) Chuyển từđất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

d) Chuyển từđất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất phinông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

đ) Chuyển từđất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

2. Trường hợp chuyển mụcđích sử dụng đất không làm thay đổi về tính chất của loại đất không thuộc cácquy định tại Khoản 1 Điều này, thì không phải xin phép nhưng phải thực hiện việcđăng ký theo quy định của Bản quy định này.

Điều 9. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi,chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằngquyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây

1. Có giấy chứngnhận quyền sử dụng đất và không bị hạn chế các quyền; trường hợp người sử dụngđất còn nợ nghĩa vụ tài chính hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính thì người sử dụngđất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính đồng thời khi thực hiện các quyền.

2. Đất khôngcó tranh chấp.

3. Trong thờihạn sử dụng đất.

4.Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Điều 10. Các thủ tục hành chính cùng một cơ quan thẩm định đượcthực hiện song song trong cùng một thời gian

1. Trong trườnghợp thực hiện thủ tục về đất đai cho tổ chức theo quy định tại Bản quy định nàyphải có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phépthăm dò, khai thác khoáng sản thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh phảithực hiện các thủ tục nói trên song song với nhau theo qui định pháp luật. Cơquan tiếp nhận hồ sơ lượt bỏ các thủ tục trùng nhau.

2. Trong trường hợp thựchiện thủ tục về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Bản quy địnhnày phải có giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường thì cơ quan nhànước có thẩm quyền cấp huyện phải thực hiện các thủ tục nói trên song song vớinhau theo quy định pháp luật. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lượt bỏ các thủ tục trùngnhau.

3. Trong trường hợp thủtục về đất đai, bảo vệ môi trường và xin phép thăm dò, khai thác khoáng sảnkhông cùng một cơ quan thẩm định và trình duyệt, thì thực hiện các thủ tục về bảovệ môi trường, xin phép thăm dò, khai thác khoáng sản trước, sau đó lập thủ tụcvề đất đai theo quy định.

Điều11. Chủ trương đầu tư và thỏa thuận quy hoạch

1. Đối với các dự ánthuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư,thì giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp là chủ trương cho phép đầu tư của Ủy bannhân dân tỉnh để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyểnmục đích sử dụng đất.

Trường hợp dựán không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật đầutư, thì chủ đầu tư dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ xin chủtrương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thẩm quyềnthỏa thuận quy hoạch đối với các dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế để làm cơsở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtnhư sau:

a) Dự án đầutư khu dân cư có quy mô từ 20 ha trở lên thì Sở Xây dựng thỏa thuận quy hoạch.

b) Dự án đầutư thuộc địa giới hành chính của các thị trấn:

- Trường hợpdự án đầu tư tại khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng nhưng không phù hợp vớiquy hoạch chung xây dựng; chưa có quy hoạch chung xây dựng và chưa có quy hoạchchi tiết sử dụng đất thì Sở Xây dựng thỏa thuận quy hoạch.

- Trường hợp dự án đầu tư tại khu vực chưa có quyhoạch chung xây dựng và có quy hoạch chi tiết sử dụng đất nhưng không phù hợp vớiquy hoạch chi tiết sử dụng đất thì Sở Tài nguyên và Môi trường thỏa thuận quyhoạch.

c) Dự án đầutư thuộc địa giới hành chính của thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc:

- Trường hợpdự án đầu tư tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng không phù hợpvới qui hoạch chi tiết xây dựng; chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng và chưa cóquy hoạch chi tiết sử dụng đất thì Sở Xây dựng thỏa thuận quy hoạch.

- Trường hợpdự án đầu tư tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng và có quy hoạchchi tiết sử dụng đất của phường (hoặc xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đôthị) nhưng không phù hợp với quy hoạch chi tiết sử dụng đất thì Sở Tài nguyênvà Môi trường thỏa thuận quy hoạch.

d) Các dự ánđầu tư không thuộc các trường hợp theo quy định tại điểm a, b, c Khoản 2 Điềunày thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án đầu tư thỏa thuận quy hoạch.

ChươngII

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒIĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CẤP TỈNH

Mục 1. THUHỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Điều 12. Trình tự, thủ tụcthu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng

1. Nhà nướcthu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án sau đây:

a) Sử dụng đấtcho mục đích quốc phòng, an ninh.

b) Sử dụng đấtđể xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được nhà nước giao đất khôngthu tiền sử dụng đất.

c) Sử dụng đấtđể xây dựng trụ sở cơ quan tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

d) Sử dụng đấtđể xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

đ) Sử dụng đấtđể phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

e) Sử dụng đấtcho các cơ sở tôn giáo.

g) Sử dụng đấtlàm nghĩa trang, nghĩa địa.

h) Sử dụng đấtđể xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

i) Sử dụng đấtthực hiện các dự án có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA.

k) Sử dụng đấtthực hiện các dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

l) Sử dụng đấtđể thực hiện các dự án đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định củapháp luật về đầu tư và pháp luật về khoáng sản; sử dụng đất để làm mặt bằng didời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu bảo vệ môi trường hoặctheo quy hoạch mà không thể bố trí vào khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khukinh tế.

m) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư kết cấuhạ tầng phục vụ công cộng bao gồm các công trình giao thông, điện lực, thủy lợi,cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống dẫnxăng dầu, đường ống dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hoá, khoa học kỹ thuật, y tế,thể dục, thể thao, chợ.

n) Sử dụng đất để thực hiện các dự án quan trọngdo Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủtrương đầu tư.

o) Sử dụng đấtđể thực hiện các dự án phát triển kinh tế trong đô thị hiện có gồm dự án xây dựngnhà ở để bán hoặc cho thuê, dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án xây dựng nhà ởphục vụ tái định cư, dự án xây dựng nhà ở công vụ, dự án xây dựng trung tâmthương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; dự án xây dựng khách sạn cao cấp đạttiêu chuẩn từ hạng 3 sao trở lên.

p) Sử dụng đấtđể thực hiện các dự án khu dân cư (bao gồm dự án hạ tầng khu dân cư và dự ánnhà ở), trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp trong khu vực mở rộng khu đô thịhiện có hoặc khu đô thị mới.

q) Sử dụng đấtđể thực hiện dự án khu dân cư (bao gồm dự án hạ tầng khu dân cư và dự án nhà ở),trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp trong khu dân cư nông thôn hiện có, khudân cư nông thôn mở rộng hoặc khu dân cư nông thôn xây dựng mới.

s) Sử dụng đấtđể xây dựng các khu kinh doanh tập trung có cùng chế độ sử dụng đất bao gồm:khu thương mại - dịch vụ tổng hợp với nhiều loại hình mua bán, dịch vụ và cónhiều chủ thể cùng kinh doanh; khu du lịch có mối liên kết về kết cấu hạ tầng,về loại hình kinh doanh và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh (không bao gồm khudu lịch sinh thái); khu vui chơi giải trí ngoài trời phục vụ rộng rãi các đốitượng thuộc mọi lứa tuổi với nhiều loại hình vui chơi, giải trí có đông ngườitham gia và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh; khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tậptrung theo hình thức chăn nuôi công nghiệp, có hạ tầng đồng bộ và có nhiều chủthể đầu tư chăn nuôi.

2. Tất cả cáctrường hợp thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thể hiệntrong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết sử dụng đất, quyhoạch điểm dân cư nông thôn. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải đượcthể hiện trong quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch sử dụng đất.

Đối với dự ántại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết và quy hoạch chung hoặc dự án chưa phù hợpvới quy hoạch đã được duyệt thì dự án phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuậnchủ trương đầu tư (hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư) và được Sở Xây dựng hoặc SởTài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận quy hoạchtheo thẩm quyền.

3. Hồ sơ thu hồi đất

Hồ sơ lậpthành 02 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Quyết địnhthành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trongnước (bản sao có chứng nhận của công chứng nhà nước).

b) Dự án đầu tưcó sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước kèm theo quyết định phê duyệt của cơquan nhà nước có thẩm quyền. Đối với dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn từngân sách nhà nước kèm theo giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp dựán đầu tư không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước không thuộc diện cấp giấychứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư thì có văn bản chấp thuậnchủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Văn bản thỏathuận quy hoạch của Sở Xây dựng hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy bannhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án theo thẩm quyền đối với dự án đầu tưkhông sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước;

d) Phương ántổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt và thông báo của Ủy ban nhân dân cấp huyện cho người đang sử dụng đất biếtvề các nội dung trong phương án tổng thể.

4. Trình tựban hành quyết định thu hồi đất.

Thời hạn thực hiệncác bước thủ tục hành chính theo qui định tại Khoản này là 35 ngày.

a) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồsơ và chuyển một bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 01ngày.

Trích đo địa chính khuvực thu hồi đất và chuyển kết quả đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Sở Tài nguyên và Môitrường

Lập thủ tục trình Ủyban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi đất trong thời hạn 07 ngày.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh

Ký quyết định thu hồi đấtvà chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày.

d) Sở Tài nguyên và Môitrường

Nhận quyết định thu hồiđất và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thờihạn 03 ngày.

đ) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Trong thời hạn 02 ngày,Văn phòng đăng ký quyền sử đất cấp tỉnh trao quyết định thu hồi đất cho chủ đầutư dự án và gởi quyết định thu hồi đất, hồ sơ có liên quan đến các tổ chức bịthu hồi đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủyban nhân dân cấp xã nơi khu đất tọa lạc để niêm yết tại trụ sở.

e) Sau khi nhận đượcquyết định thu hồi chung đối với toàn bộ các thửa đất trong phạm vi thu hồi vàđối với từng thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban nhân dân tỉnh, trongthời hạn không quá 15 ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm ban hànhquyết định thu hồi từng thửa đất cụ thể do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dâncư sử dụng đất.

5. Trình tự bồithường, giải phóng mặt bằng

a) Sau khi có quyết địnhthu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp vớichủ đầu tư hướng dẫn người bị thu hồi đất kê khai thiệt hại và tổ chức kiểm kê,giám định khối lượng thiệt hại, lập phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinhhoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi để người bị thu hồi đất và những người cóliên quan tham gia ý kiến trong thời hạn ít nhất là 20 ngày.

b) Hoàn chỉnh phương áncụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt,niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt khudân cư nơi có đất bị thu hồi. Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyếtđịnh bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng người có đất bị thu hồi.

c) Tổ chứclàm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với chủ đầu tư chi trảtiền bồi thường và bố trí tái định cư theo phương án đã được phê duyệt; thu hồigiấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy địnhtại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã cấp cho người bị thu hồi đấtbàn giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý biến động hồ sơ địachính theo qui định.

6. Trường hợpchủ đầu tư thỏa thuận được với người bị thu hồi đất về mức bồi thường và thờigian giao trả mặt bằng thì không cần phải lập phương án tổng thể và cụ thể về bồithường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho Ủy bannhân dân cấp huyện nơi có đất về việc thỏa thuận đó và tổ chức thực hiện chi trảtiền bồi thường.

Tranh chấp về hợp đồnghoặc biên bản thỏa thuận mức bồi thường, chuyển nhượng về quyền sử dụng đất vàtài sản trên đất giữa chủ đầu tư dự án và người có đất trong phạm vi dự án doTòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

Điều 13. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất (sau khi đã hoàn tất công tác bồi thường, giảiphóng mặt bằng hoặc dự án đã có sẵn mặt bằng).

1. Hồ sơ giaođất, thuê đất

a) Đơn xingiao đất hoặc đơn xin thuê đất;

b) Quyết địnhthành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức trongnước (bản sao có chứng nhận của công chứng nhà nước);

c) Dự án đầutư có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước kèm theo quyết định phê duyệt củacơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn từngân sách nhà nước kèm theo giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp dựán đầu tư không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước không thuộc diện cấp giấychứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư thì có văn bản chấp thuậnchủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Văn bản thỏathuận quy hoạch của Sở Xây dựng hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy bannhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án theo thẩm quyền đối với dự án đầu tưkhông sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

đ) Quyết địnhphê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bảncam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường.

Trường hợpchưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nộp hồ sơxin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định cùng với hồ sơxin giao đất, thuê đất.

e) Giấy phépthăm dò, khai thác khoáng sản kèm theo bản đồ vị trí đối với dự án thăm dò,khai thác khoáng sản.

Trường hợpchưa có giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thì nộp hồ sơ xin cấp giấy phépthăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định cùng với hồ sơ xin giao đất, thuê đất.

g) Bản tự kêkhai của tổ chức kinh tế trong nước thực hiện dự án không sử dụng vốn từ ngânsách nhà nước về tất cả các khu đất, tình trạng sử dụng đất đã được nhà nướcgiao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước đó (nếu có) và tự nhậnxét về việc chấp hành pháp luật đất đai trong quá trình sử dụng từng khu đất.

h) Giấy xácnhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc hoàn tất công tác bồi thường, giảiphóng mặt bằng và bố trí tái định cư kèm theo phương án bồi thường chi tiết vàcác văn bản, chứng từ có liên quan đối với dự án thuộc diện thu hồi đất.

Riêng đối vớidự án đã có sẵn mặt bằng thì phải có văn bản của đơn vị đang quản lý đất bàngiao đất để thực hiện dự án.

2. Trình tựban hành quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất

Thời hạn thực hiện các bước thủ tục hành chínhtheo quy định tại Khoản này là 22 ngày không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tàichính. Trường hợp trích đo dịa chính khu đất thì thời hạn thực hiện không quá37 ngày.

a) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh

Trong thời hạn 05 ngày,Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trích lục bản đồ địa chính để giaođất, cho thuê đất cho phù hợp với dự án đầu tư và thực tế đền bù; gởi số liệu địachính và hồ sơ có liên quan đến cơ quan Thuế, cơ quan Tài chính để xác định mứcthu nghĩa vụ tài chính; gởi bộ chính hồ sơ đến sở Tài nguyên và Môi trường. Trườnghợp trích đo địa chính khu đất thì thời hạn thực hiện không quá 20 ngày.

b) Cơ quan Tài chính

Tiếp nhận hồsơ, xác định đơn giá cho thuê đất và gởi kết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 07 ngày.

c) Cơ quanThuế

Tiếp nhận hồsơ, xác định mức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thựchiện và gởi kết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thờihạn 07 ngày.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đối với dự án phảixác minh việc chấp hành pháp luật đất đai; thẩm định báo cáo đánh giá tác độngmôi trường; thẩm định cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thì Sở Tàinguyên và Môi trường thực hiện trong quá trình đo lập bản đồ địa chính khu đấtvà thẩm định hồ sơ đất đai.

- Tiếp nhận,thẩm tra hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân tỉnh kýquyết định giao đất, cho thuê đất trong thời hạn 07 ngày.

đ) Ủy bannhân dân tỉnh

Ký quyết địnhgiao đất, cho thuê đất và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thờihạn 03 ngày.

e) Sở Tàinguyên và Môi trường

Ký hợp đồngthuê đất đối với trường hợp được thuê đất và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 03 ngày.

g) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Trao quyết địnhgiao đất, cho thuê đất, thông báo mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiệnvà chuyển hợp đồng thuê đất đến người thuê đất để ký kết; hướng dẫn người đượcgiao, thuê đất nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kiểm tra việchoàn thành nghĩa vụ tài chính, lập thủ tục trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, thu phí và lệ phí, chỉnh lý hồ sơ địa chính, tổ chức bàn giao mốc ranh khuđất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 04ngày.

Điều14. Trình tự, thủ tục thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất

1. Trình tự ban hànhquyết định thu hồi và giao đất chưa được giải phóng mặt bằng

Sau khi quy hoạch chitiết đã được xét duyệt và công bố công khai nhưng chưa triển khai các dự án đầutư (chưa xác định được chủ đầu tư) mà Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương tạo quỹđất để phục vụ triển khai theo quy hoạch.

a) Hồ sơ nộp02 bộ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

- Đơn xin giao đất;

- Văn bản liên quan đếnchủ trương đầu tư, đền bù và giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất của Ủyban nhân dân tỉnh;

- Trường hợp Trung tâmPhát triển Quỹ đất tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thỏathuận bồi thường về đất thì phải kèm theo biên bản thỏa thuận và các giấy tờ cóliên quan.

b) Trình tự ban hànhquyết định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và ban hành quyết địnhgiao đất thực hiện theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 12 và Khoản 2 Điều 13 củaBản quy định này.

Trường hợp Trung tâmPhát triển Quỹ đất tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thỏathuận bồi thường về đất đối với người đang sử dụng, thì không phải thực hiện việcbồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong trường hợp này, thực hiện thủ tục thu hồivà giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất.

2. Trình tự ban hànhquyết định thu hồi đất đối với các trường hợp người sử dụng đất vi phạm pháp luậtđất đai (trong trường hợp này Trung tâm Phát triển Quỹ đất không phải nộp hồ sơxin giao đất)

Thời hạn thực hiệncác bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 34 ngày.

a) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh

Sau khi Ủyban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo việc thu hồi đất và giao cho Trung tâmPhát triển Quỹ đất quản lý, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh kết hợpvới Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức đang sử dụngđất xác định ranh giới, diện tích và trích đo lập bản đồ địa chính thu hồi đấttrong thời hạn 20 ngày; gởi bộ chính hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Sở Tàinguyên và Môi trường

Tiếp nhận, thựchiện nghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi vàgiao đất trong thời hạn 07 ngày.

c) Ủy bannhân dân tỉnh

Ký quyết địnhthu hồi và giao đất, chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn03 ngày.

d) Sở Tài nguyên và Môitrường

Nhận quyết địnhvà chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thời hạn03 ngày.

đ) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Trao quyết địnhcho Trung tâm Phát triển Quỹ đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính trong thời hạn 01ngày.

Điều15. Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đấtđể sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xingiao đất.

b) Trích sao Quyết địnhđầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyềngồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quyhoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

c) Văn bản đề nghị giaođất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, BộCông an Ủy nhiệm.

2. Trình tự ban hànhquyết định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quyết định giao đất vàcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 12 vàKhoản 2 Điều 13 của Bản quy định này.

Điều16. Trình tự, thủ tục đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giaođất có thu tiền sử dụng đất

1. Hồ sơ lập thành02 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xinchuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Giấy chứngnhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng nhận củacông chứng nhà nước).

c) Quyết địnhcho thuê đất, hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê.

2. Trình tựthực hiện:

Thời hạnthực hiện các bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 20 ngàykhông kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp phải lấy ý kiến củacác cơ quan có liên quan thì thời hạn thực hiện không quá 30 ngày.

a) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Kiểm tra, tiếpnhận hồ sơ; trích lục hoặc trích sao hồ sơ địa chính; gởi số liệu địa chính vàhồ sơ có liên quan đến cơ quan Thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính; gởisố liệu địa chính và hồ sơ có liên quan đến Sở Tài nguyên và Môi trường trongthời hạn 05 ngày.

b) Cơ quanThuế

Tiếp nhận hồsơ, xác định mức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thựchiện và gởi kết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thờihạn 07 ngày.

c) Sở Tàinguyên và Môi trường

- Trong quátrình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết thì trong thời hạn 03 ngày, Sở Tài nguyênvà Môi trường gởi văn bản đề nghị đến các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấphuyện nơi khu đất tọa lạc để lấy ý kiến đóng góp về việc giao đất có thu tiền sửdụng đất.

Các cơ quanđược lấy ý kiến có ý kiến đóng góp bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từngày nhận được văn bản của Sở Tài nguyên vàMôi trường.

- Lập thủ tục trình Ủyban nhân dân tỉnh ký quyết định giao đất trong thời hạn 07 ngày.

d) Ủy bannhân dân tỉnh

Ký quyết địnhgiao đất và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03ngày.

đ) Sở Tàinguyên và Môi trường

Nhận quyết địnhgiao đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ đến Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 03 ngày.

e) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Trao quyết địnhgiao đất và thông báo mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện.

Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính,thu phí và lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02ngày.

Điều 17. Trình tự, thủ tục giao đất đối với trường hợp trúngđấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án

1. Điều kiệnvề các thửa đất được tổ chức đấu giá.

a) Đã có quyhoạch chi tiết và xác định mục đích sử dụng đất.

b) Đã hoàn tấtviệc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

c) Có phươngán đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hồ sơ lậpthành 02 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xingiao đất hoặc thuê đất.

b) Văn bảncông nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụngđất, theo quy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu.

c) Chứng từthực hiện nghĩa vụ tài chính.

d) Giấy chứngnhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng nhận củacông chứng nhà nước).

3. Trình tựthực hiện:

Trình tự banhành quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Bản quy định này.

Mục 2. CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 18. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối vớitrường hợp phải xin phép

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xin chuyển mụcđích sử dụng đất.

b) Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất (01 bản chính, 01 bản photo).

c) Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh đối với tổ chức trong nước (bản sao có chứng nhận của côngchứng nhà nước).

d) Dự án đầutư có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước kèm theo quyết định phê duyệt củacơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn từngân sách nhà nước kèm theo giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng nhận củacông chứng nhà nước).

Riêng đối vớidự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước không thuộc diện cấpgiấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư thì chỉ nộp dự án đầutư.

đ) Văn bản thỏa thuận quy hoạch của Sở Xây dựng hoặcSở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự ántheo thẩm quyền đối với dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhànước.

e) Quyết địnhphê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bảncam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường.

Trường hợpchưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì nộp hồ sơxin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo qui định cùng với hồ sơxin chuyển mục đích sử dụng đất.

g) Bản tự kêkhai của tổ chức kinh tế trong nước thực hiện dự án không sử dụng vốn từ ngânsách nhà nước về tất cả các khu đất, tình trạng sử dụng đất đã được nhà nướcgiao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước đó (nếu có) và tự nhậnxét về việc chấp hành pháp luật đất đai trong quá trình sử dụng từng khu đất.

2. Trình tựthực hiện:

Thời hạn thực hiệncác bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 35 ngày.

a) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồsơ và chuyển một bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 01ngày.

Trích đo bản đồ địachính khu vực chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển kết quả đến Sở Tài nguyênvà Môi trường; đồng thời gởi số liệu địa chính và hồ sơ có liên quan đến cơquan Thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính trong thời hạn 20 ngày kể từngày tiếp nhận hồ sơ.

b) Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồ sơ, xác địnhmức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện và gởikết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 07ngày.

c) Sở Tài nguyên và Môitrường

- Đối với dự án phảixác minh việc chấp hành pháp luật đất đai; thẩm định báo cáo đánh giá tác độngmôi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong quá trình đo lập bảnđồ địa chính khu đất và thẩm định hồ sơ đất đai.

- Lập thủ tục trình Ủyban nhân dân tỉnh ký quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trong thời hạn 07ngày.

d) Ủy ban nhân dân tỉnh

Ký quyết định cho phépchuyển mục đích sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho sở Tài nguyên và Môi trườngtrong thời hạn 03 ngày.

đ) Sở Tài nguyên và Môitrường

Nhận quyết định cho phépchuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyểnhồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 03 ngày.

e) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh

Trao quyết định chophép chuyển mục đích sử dụng đất và thông báo mức nghĩa vụ tài chính cho ngườiphải thực hiện.

Kiểm tra việc hoànthành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu phí và lệ phí, trao giấychứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày.

Điều 19. Trình tự, thủ tục đăng kýchuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký chuyểnmục đích sử dụng đất.

b) Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất (01 bản chính, 01 bản photo).

2. Trình tự thực hiện:

Thời hạn thực hiệncác bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 10 ngày.

a) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồsơ, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, chỉnh lý hồ sơ địa chính và chuyển bộ chínhhồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 ngày.

b) Sở Tài nguyên và Môitrường

Thẩm tra hồ sơ và ghibiến động vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp mới giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnhtrong thời hạn 03 ngày.

c) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng cấp tỉnh

Thu phí và lệ phí, traogiấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày.

Điều 20. Trình tự, thủ tục nhận chuyển nhượng và chuyển mụcđích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xin chuyển mụcđích sử dụng đất.

b) Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (01 bản chính, 01 bảnphoto).

c) Các giấy tờ theo quyđịnh tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 18 Bản qui định này.

2. Trình tự thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều18 Bản quy định này.

3. Trong phạm vi thựchiện dự án, có những thửa đất công do nhà nước quản lý, đất không được tham giavào thị trường bất động sản hoặc người sử dụng đất không có các giấy tờ hợppháp, hợp lệ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì chủ đầu tư được tạo quỹ đấtbằng hình thức thỏa thuận bồi thường với người đang sử dụng đất.

4. Việc thu hồi các thửađất tại Khoản 3 Điều này và giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đồng thời vớiviệc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài chính chủ trì phối hợp vớicác sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án định giáphần diện tích đất công do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất.Giá đất được định giá sát với giá chuyển nhượng trên thị trường trong điều kiệnbình thường nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

5. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh có trách nhiệm xác địnhvị trí, qui mô, loại đất đối với phần diện tích đất công, phần diện tích đấtchưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần diện tích không được thamgia vào thị trường bất động sản trên bản đồ để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất.

6. Trường hợp chủ đầutư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên 80% diện tích của dự án, thì đượcchuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đối với phần diện tích đảm bảocác điều kiện sau đây:

a) Đã nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất.

b) Kết nối hạ tầng đồngbộ với các khu vực xung quanh.

c) Đảm bảo cơ cấu diệntích đất công trình công cộng theo tỷ lệ quy định trong khu vực chuyển mục đíchsử dụng đất.

d) Đảm bảo đầu tư hạ tầngkỹ thuật một cách đồng bộ trong khu vực chuyển mục đích sử dụng đất.

Mục 3. CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 21. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cho cáctổ chức đang sử dụng đất

1. Đối với tổ chức kinhtế, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu, cơ quan đoàn thể,các Ban Đảng, cơ sở tôn giáo và các tổ chức khác không thuộc quy định tại Khoản2 Điều này đã và đang sử dụng đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2004.

Hồ sơ lập thành 02 bộ nộptại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xin cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

b) Quyết địnhthành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng nhậncủa công chứng nhà nước).

c) Báo cáo tựrà soát kê khai hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 52,53 và 55 Nghị định 181/2004/NĐ-CP .

d) Các giấy tờ có liênquan đến nguồn gốc đất gồm: quyết định giao đất, cho thuê đất, nhận bàn giao,nhận chuyển nhượng, tặng cho, tiếp quản, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Đối với tổ chức làđơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Hồ sơ lập thành 02 bộ nộptại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xin cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

b) Quyết định của Bộ trưởng BộQuốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình.

c) Các giấy tờ có liênquan đến nguồn gốc đất gồm: quyết định giao đất, cho thuê đất, nhận bàn giao,nhận chuyển nhượng, tặng cho, tiếp quản, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

d) Bản sao Quyết định củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, anninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Bộ độibiên phòng, trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất.

3. Trình tựthực hiện:

Thời hạn thực hiện các bước thủ tục hành chínhtheo quy định tại Khoản này là 25 ngày không kể thời gian thực hiện nghĩa vụtài chính. Trường hợp trích đo địa chính khu đất thì thời hạn thực hiện khôngquá 35 ngày.

a) Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp tỉnh.

Kiểm tra,tiếp nhận hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính khu đất, xác minh hiện trạng, nhu cầusử dụng đất và đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường phần diện tích được xemxét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hướng xử lý đối với phần diện tíchsử dụng không đúng mục đích, bị lấn chiếm, bỏ hoang, cho thuê, liên kết tráipháp luật; gởi số liệu địa chính và hồ sơ có liên quan đến cơ quan Thuế, cơquan Tài chính để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính, Ban Tôn giáo để xác địnhcơ sở thờ tự hợp pháp, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trườngtrong thời hạn 10 ngày. Trường hợp phải trích đo lập bản đồ địa chính thì thờihạn thực hiện không quá 20 ngày.

b) Ban Tôngiáo tỉnh

Tiếp nhận hồsơ, xác nhận cơ sở thờ tự hợp pháp và gởi kết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày.

c) Cơ quanTài chính

Tiếp nhận hồsơ, xác định đơn giá cho thuê đất và gởi kết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sửdụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 07 ngày.

d) Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồsơ, xác định mức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thựchiện và gởi kết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thờihạn 07 ngày.

đ) Sở Tàinguyên và Môi trường

Thẩm tra hồsơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho thuê đất hoặc cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích sử dụng đúng mục đích và đề xuấtxử lý phần diện tích sử dụng không đúng mục đích, bị lấn chiếm, bỏ hoang, chothuê, liên kết trái pháp luật trong thời hạn 07 ngày.

e) Ủy bannhân dân tỉnh

Ký quyết địnhcho thuê đất hoặc ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định xử lý cáctrường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không có hiệu quả và chuyển hồ sơcho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày.

g) Sở Tàinguyên và Môi trường

Ký hợp đồngthuê đất đối với trường hợp được thuê đất và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 03 ngày.

h) Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Trao quyếtđịnh cho thuê đất, thông báo mức thu nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiệnvà chuyển hợp đồng thuê đất đến người thuê đất để ký kết.

Kiểm tra việchoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu phí và lệ phí,trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày.

Điều 22. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho các tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng các khu dân cư

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn xin cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

b) Quyết định giao đấthoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền.

c) Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đã hoàn tất việc bồithường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư (trường hợp tổ chức kinh tếnhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải có các hợp đồng chuyển nhượng vàgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người đang sử dụng).

d) Giấy xác nhận của cơquan Thuế kèm theo các chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

đ) Văn bản nghiệm thu củacơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật,công trình công cộng và hệ thống xử lý môi trường theo dự án đầu tư, hồ sơ thiếtkế, giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩmquyền xét duyệt.

Trường hợp dự án đầu tưthuộc diện xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, thì chủ đầu tư hoàn tất việcxây dựng nhà ở theo dự án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

2. Trình tự thực hiện:

Thời hạnthực hiện các bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 29 ngày.

a) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh

Kiểm tra,tiếp nhận hồ sơ, tổ chức đo đạc lập bản đồ địa chính bổ sung, in giấy chứng nhậnquyền sử dụng cho từng thửa đất và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môitrường trong thời hạn 20 ngày.

b) Sở Tàinguyên và Môi trường

Thẩm tra hồsơ, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyềnsử dụng đất cấp tỉnh trong thời hạn 07 ngày.

c) Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Chỉnh lý hồsơ địa chính, thu phí và lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trongthời hạn 02 ngày.

3. Trường hợpdự án còn một phần diện tích chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặtbằng hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chưa xây dựng hoàn chỉnh hệthống hạ tầng kỹ thuật, thì đối với phần diện tích đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thốnghạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng và hệ thống xử lý môi trường được xét cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đảm bảo các điều kiện sau đây:

a) Kết nốihạ tầng đồng bộ với các khu vực xung quanh;

b) Đảm bảocơ cấu, diện tích đất công trình công cộng theo tỷ lệ quy định trong khu vực cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 23. Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất

1. Điều kiện:

a) Cấp đổigiấy chứng nhận trong các trường hợp sau đây:

- Giấy chứngnhận bị ố, nhoè, hư, rách hoặc không thể chỉnh lý biến động trên trang 4 của giấychứng nhận được.

- Tên củangười sử dụng đất được ghi ở trang 4 của giấy chứng nhận nay có nhu cầu xin cấpđổi giấy chứng nhận.

- Giấy chứngnhận được cấp theo số tờ, số thửa của bản đồ cũ nay khu vực này đã có bản đồ địachính mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

b) Cấp lạigiấy chứng nhận đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất.

1. Hồ sơ lậpthành 01 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, bao gồm:

a) Đơn đềnghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi (bản chính).

Trong trườnghợp cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có văn bản tườngtrình mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cóđất xác nhận.

3. Trình tựthực hiện:

Thời hạn thựchiện các bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 10 ngày đối vớitrường hợp cấp đổi và 50 ngày đối với trường hợp cấp lại.

a) Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Tiếp nhận,thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp đổi, cấp lạigiấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trườngtrong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợpxin cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp tỉnh thẩm tra nội dung giấy chứng nhận đã bị mất trong thời hạn10 ngày và thông báo công khai việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạiỦy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện,cấp tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh trong thờigian là 30 ngày.

b) Sở Tàinguyên và Môi trường

Thẩm tra hồ sơ, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà chuyển lại hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp tỉnh trong thời hạn 05 ngày.

c) Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Chỉnh lýhồ sơ địa chính, thu lệ phí và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngườixin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận trong thời hạn 02 ngày.

Mục 4. THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 24. Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Hồ sơ lậpthành 01 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm (trườnghợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì lập thành 02 bộ):

1. Giấychứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Hợp đồngthực hiện các quyền theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môitrường đã được công chứng, chứng thực.

Trường hợpxóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại phải có Bản thanh lý hợp đồng thuê đất; trườnghợp đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp phải có đơn yêu cầu và xác nhận của bênnhận thế chấp về việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ; trường hợp xóa góp vốn thì phảicó hợp đồng chấm dứt góp vốn.

Điều 25. Thực hiện việc tách thửa đồng thời với việc thực hiện các quyềncủa người sử dụng đất

Tổ chức kinh tếchuyển quyền một phần diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cáctổ chức khác hoặc hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện việc tách thửa đồng thời vớiviệc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (trong trường hợp này người sử dụng đấtkhông phải làm đơn xin tách thửa và đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất)như sau:

1. Trường hợpchuyển quyền một phần diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cáctổ chức kinh tế khác, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trích đothửa đất, trình cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người nhận chuyển quyền và chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sửdụng đất của người chuyển quyền sử dụng đất.

2. Trường hợpchuyển quyền một phần diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộgia đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trích đo thửađất, trình cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chongười nhận chuyển quyền; đồng thời gởi bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụngđất của người chuyển quyền, số liệu địa chính và các giấy tờ có liên quan đểVăn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh chỉnh lý biến động trên giấy chứngnhận quyền sử dụng đất cho người chuyển quyền sử dụng đất.

Điều 26. Trình tự thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thực hiện nghiệp vụchuyên môn và luân chuyển hồ sơ đến các cơ quan Thuế, cơ quan Tài nguyên và Môitrường và trả kết quả cho người có nhu cầu; thực hiện việc chỉnh lý biến độngtrên giấy chứng nhận theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyênvà Môi trường cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ủy quyền của Ủyban nhân dân tỉnh.

Thời hạn thựchiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiệnnghĩa vụ tài chính). Trường hợp phải trích đo thửa đất thì Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp tỉnh được thêm thời hạn là không quá 07 ngày.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀCẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN

Mục 1.GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Điều27. Trình tự, thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộgia đình, cá nhân để làm nhà ở trong các khu dân cư do Nhà nước đầu tư

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, bao gồm:

a) Đơn xin giao đất(trong trường hợp này người sử dụng đất không phải làm đơn xin cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất).

b) Biên bản bàn giao đấtcho hộ gia đình, cá nhân của Ủy ban nhân dân cấp huyện (hoặc cơ quan được ủyquyền).

2. Trình tự thực hiện:

Thời hạn thực hiện các bước thủ tục hành chínhtheo quy định tại Khoản này là 17 ngày không kể thời gian thực hiện nghĩa vụtài chính. Trường hợp trích đo địa chính khu đất thì thời hạn thực hiện khôngquá 32 ngày .

a) Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồsơ; trích lục bản đồ địa chính khu đất; gởi số liệu địa chính và hồ sơ có liênquan đến cơ quan Thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính; gởi bộ chính hồsơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra trong thời hạn 05 ngày. Trườnghợp phải trích đo bản đồ địa chính khu đất thì thời hạn thực hiện không quá 20ngày.

b) Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồ sơ, xác địnhmức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện và gởikết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 07 ngày.

c) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Tiếp nhận, thẩm tra hồsơ, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết địnhgiao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 05 ngày.

d) Ủy ban nhân dân cấphuyện

Ký quyết định giao đất,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môitrường trong thời hạn 03 ngày.

đ) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Nhận quyết định giao đất,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp huyện trong thời hạn 02 ngày.

e) Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện

Trao quyết định giao đấtvà thông báo về mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện.

Kiểm tra việc hoàn thànhnghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu phí và lệ phí, trao giấy chứngnhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày.

Điều28. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cánhân

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, bao gồm.

a) Đơn xin giao đất hoặcđơn xin thuê đất (trong trường hợp này người sử dụng đất không phải làm đơn xincấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

b) Bản sao hộ khẩu thườngtrú, chứng minh nhân dân.

2. Trình tự thực hiện:

Thời hạn thực hiệncác bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 24 ngày không kể thờigian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp trích đo địa chính khu đất thì thờihạn thực hiện không quá 39 ngày

a) Hộ gia đình, cá nhân

Đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vào đơn xin giaođất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất của mình và về khả năng quỹ đất hiện có củaxã để giao hoặc cho thuê.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã

Tiếp nhận đơn và căn cứkế hoạch sử dụng đất được xét duyệt, thực hiện thẩm tra, ghi ý kiến xác nhậnvào đơn về nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện trong thời hạn07 ngày.

c) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện

Kiểm tra, tiếp nhận hồsơ, trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất; gởi số liệu địa chính vàhồ sơ có liên quan đến cơ quan Thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính;chuyển bộ hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 ngày đối vớitrích lục, trường hợp phải trích đo địa chính khu đất thì thời hạn thực hiệnkhông quá 20 ngày.

d) Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồ sơ, xác địnhmức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện và gởikết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 07ngày.

đ) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Thẩm tra hồ sơ, thực hiệnnghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, chothuê đất, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 05 ngày.

e) Ủy ban nhân dân cấphuyện

Ký quyết định giao đất,cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho phòng Tàinguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày.

g) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Ký hợp đồng thuê đất đốivới trường hợp được thuê đất và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp huyện trong thời hạn 02 ngày.

h) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện

Trao quyết định giao đất,cho thuê đất và thông báo mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện; chuyểnhợp đồng thuê đất đến người thuê đất để ký kết.

Kiểm tra việc hoànthành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu phí và lệ phí, trao giấychứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày.

Điều 29. Trình tự, thủ tục giao đất đối với trường hợp trúng đấugiá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, bao gồm:

a) Đơn xin giao đất(trong trường hợp này người sử dụng đất không phải làm đơn xin cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất).

b) Văn bản công nhận kếtquả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theoquy định của pháp luật về đấu giá, đấu thầu.

c) Chứng từ thực hiệnnghĩa vụ tài chính.

2. Trình tự thực hiện:

Thời hạn thực hiệncác bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 17 ngày không kể thờigian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp trích đo địa chính khu đất thì thờihạn thực hiện không quá 32 ngày.

a) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, thựchiện nghiệp vụ chuyên môn, gởi số liệu địa chính và một bộ hồ sơ có liên quan đếncơ quan Thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính, chuyển bộ chính hồ sơ đếnphòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 ngày đối với trường hợp tríchlục bản đồ địa chính, trường hợp trích đo địa chính khu đất thì thời hạn thựchiện không quá 20 ngày.

b) Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồ sơ, xác địnhmức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện và gởikết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 07ngày.

c) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Tiếp nhận, thẩm tra hồsơ, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết địnhgiao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 05 ngày.

d) Ủy ban nhân dân cấphuyện

Ký quyết định giao đất,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môitrường trong thời hạn 03 ngày.

đ) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Nhận quyết định giao đất,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp huyện để trả kết quả trong thời hạn 02 ngày.

e) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng cấp huyện

Trao quyết định giao đất.Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu phívà lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày.

Mục 2. CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 30. Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợpphải xin phép

1. Thửa đất xin chuyểnmục đích phải phù hợp với quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệtvà công bố công khai.

2. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết thì thửađất xin chuyển mục đích phải phù hợp với quy hoạch chung hoặc định hướng quy hoạch.Nếu chuyển sang đất ở thì thửa đất xin chuyển còn phải nằm trong khu dân cư cóđủ hạ tầng như đường giao thông, điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nướchoặc thửa đất xin chuyển nằm dọc tiếp giáp 2 bên của Quốc lộ, tỉnh lộ, đườngliên xã và nằm ngoài phạm vi hành lang bảo vệ công trình giao thông theo quy địnhhoặc tiếp giáp 2 bên của tuyến kinh cấp 1, 2 và nằm ngoài hành lang bảo vệ cáctuyến kênh, rạch.

Điều 31. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối vớitrường hợp phải xin phép

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, bao gồm:

a) Đơn xinchuyển mục đích sử dụng đất.

b) Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất (01 bản chính, 01 bản photo).

2. Trình tựthực hiện:

Thời hạnthực hiện các bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 22 ngàykhông kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp trích đo địa chínhkhu đất thì thời hạn thực hiện không quá 32 ngày.

a) Văn phòng Đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện

Kiểm tra,tiếp nhận hồ sơ:

- Đối với khu vực đã cóquy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt hoặc khu vực chưa có quy hoạch chi tiếtxây dựng và chưa có quy hoạch chi tiết sử dụng đất, thì trong thời hạn 07 ngàykể từ ngày nhận được yêu cầu của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện,phòng Quản lý Đô thị hoặc phòng Hạ tầng Kinh tế có ý kiến bằng văn bản về mức độphù hợp của khu đất so với quy hoạch hoặc định hướng quy hoạch.

- Đối với khu vực đã cóquy hoạch chi tiết sử dụng đất được duyệt và chưa có quy hoạch chi tiết xây dựngthì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm xác định mức độphù hợp của khu đất so với quy hoạch.

Thực hiện trích lục hoặctrích đo địa chính khu đất; gởi số liệu địa chính kèm theo giấy tờ có liên quanđến cơ quan Thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính; chuyển bộ hồ sơ đếnphòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày đối với trường hợp tríchlục và 20 ngày đối với trường hợp trích đo.

b) Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồ sơ, xác địnhmức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện và gởikết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 07ngày.

c) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Tiếp nhận, thẩm tra hồsơ, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhândân cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trongthời hạn 05 ngày.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký quyết định cho phépchuyển mục đích sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trườngtrong thời hạn 03 ngày.

đ) Phòng Tàinguyên và Môi trường

Nhận quyết địnhcho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để trả kết quảtrong thời hạn 02 ngày.

Trường hợpkhông chỉnh lý được trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì phòng Tàinguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyệncấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời với việc trình ký quyết địnhcho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

e) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng cấp huyện

Trao quyết địnhcho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thông báo về mức nghĩa vụ tài chính chongười phải thực hiện.

Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính,thu phí và lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 02ngày.

Điều 32. Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đấtđối với trường hợp không phải xin phép

1. Hồ sơ lập thành 02 bộnộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, bao gồm:

a) Tờ khaiđăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất (01 bản chính, 01 bản photo).

2. Trình tự thực hiện:

Thời hạn thực hiệncác bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 12 ngày. Trường hợpphải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng thì thời hạn thực hiện không quá 17ngày.

a) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện

Tiếp nhận hồ sơ, thựchiện nghiệp vụ chuyên môn và chuyển bộ chính hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môitrường trong thời hạn 05 ngày.

b) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Tiếp nhận, thẩmtra hồ sơ, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ cho Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để trả kết quả trong thời hạn 05 ngày.

Trường hợpkhông chỉnh lý được trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì phòng Tàinguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấphuyện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 05 ngày.

c) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng cấp huyện

Chỉnh lý hồ sơ địachính, thu phí và lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạnkhông quá 02 ngày.

Mục 3. CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 33. Trình tự,thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ lậpthành 02 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, bao gồm:

a) Đơn xin cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

b) Một trong các loạigiấy tờ quy định tại Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có).

2. Trình tựthực hiện:

Thời hạnthực hiện các bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 34 ngàykhông kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trường hợp trích đo địa chínhkhu đất thì thời hạn thực hiện không quá 49 ngày.

a) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện

Kiểm tra,tiếp nhận hồ sơ, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận nguồn gốc đấttrong thời hạn 05 ngày đối với trường hợp trích lục và 15 ngày đối với trường hợptrích đo.

b) Ủy ban nhân dân cấpxã

Tiếp nhận, thông báocông khai hồ sơ tại trụ sở trong thời gian 15 ngày. Sau khi hết thời gian côngkhai, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các nộidung: Tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất; nguồn gốc và thời điểm sửdụng; sự phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và trả lại hồ sơ cho Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

c) Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện

Tiếp nhận, gởi số liệuđịa chính và một bộ hồ sơ có liên quan đến cơ quan Thuế để xác định mức thunghĩa vụ tài chính, chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến phòng Tài nguyên và Môitrường trong thời hạn 02 ngày.

d) Cơ quan Thuế

Tiếp nhận hồ sơ, xác địnhmức thu nghĩa vụ tài chính về đất đai mà người sử dụng đất phải thực hiện và gởikết quả đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong thời hạn 07ngày.

đ) Phòng Tài nguyên vàMôi trường

Thực hiện nghiệp vụchuyên môn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrong thời hạn 05 ngày.

e) Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và chuyển hồ sơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn03 ngày.

g) Phòng Tàinguyên và Môi trường

Nhận giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất và chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đểtrả kết quả trong thời hạn 02 ngày.

h) Văn phòngđăng ký quyền sử dụng cấp huyện

Thông báo mứcthu nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện.

Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chỉnhlý hồ sơ địa chính, thu phí và lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrong thời hạn 02 ngày.

Điều34. Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Điều kiện cấp đổi, cấplại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 23 Bảnquy định này.

2. Hồ sơ lậpthành 01 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, bao gồm:

a) Đơn đềnghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi (bản chính).

Trong trườnghợp cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có văn bản tườngtrình mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cóđất xác nhận.

3. Trình tựthực hiện:

Thời hạn thựchiện các bước thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản này là 15 ngày đối vớitrường hợp cấp đổi và 55 ngày đối với trường hợp cấp lại.

a) Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Tiếp nhận,thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào đơn xin cấp đổi, cấp lạigiấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môitrường trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợpxin cấp lại do mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện thẩm tra nội dung giấy chứng nhận đã bị mất trong thời hạn10 ngày và thông báo công khai việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạiỦy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện,cấp tỉnh và các tổ chức tín dụng trên địa bàn cấp huyện, cấp tỉnh trong thờigian là 30 ngày.

b) PhòngTài nguyên và Môi trường

Thẩm trahồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrong thời hạn 05 ngày.

c) Ủy bannhân dân cấp huyện

Ký giấy chứngnhận quyền sử dụng đất và chuyển lại hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất cấp huyện trong thời hạn 03 ngày.

d) PhòngTài nguyên và Môi trường

Nhận giấychứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đấtcấp huyện để trả kết quả trong thời hạn 02 ngày.

đ) Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Chỉnh lý hồsơ địa chính, thu lệ phí và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngườixin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận trong thời hạn 02 ngày.

Mục 4. THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 35. Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Hồ sơ lậpthành 01 bộ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện bao gồm (trườnghợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì lập thành 02 bộ):

1. Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất.

2. Hợp đồngthực hiện các quyền theo quy định tại Thông tư liên tịch số04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môitrường đã được công chứng, chứng thực.

Trường hợpxóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, phải có Bản thanh lý hợp đồng thuê đất; trườnghợp đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp phải có đơn yêu cầu và xác nhận của bênnhận thế chấp về việc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ; trường hợp xóa góp vốn thì phảicó hợp đồng chấm dứt góp vốn.

Điều 36. Thực hiện việc tách thửa đồng thời với việc thực hiện các quyềncủa người sử dụng đất

Hộ giađình, cá nhân chuyển quyền một phần diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho các hộ gia đình, cá nhân hoặc các tổ chức thì thực hiện việc tách thửađồng thời với việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất (trong trường hợp này ngườisử dụng đất không phải làm đơn xin tách thửa và đơn xin đăng ký biến động về sửdụng đất) như sau:

1. Trường hợpchuyển quyền một phần diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cáchộ gia đình, cá nhân khác, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyệntrích đo thửa đất, trình cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho người nhận chuyển quyền và chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất của người chuyển quyền sử dụng đất.

2. Trường hợpchuyển quyền sử dụng đất một phần diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho các tổ chức, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trích đothửa đất, trình cơ quan có thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho người nhận chuyển quyền sử dụng đất; đồng thời gởi bản chính giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất của người chuyển quyền, số liệu địa chính và các giấy tờ cóliên quan để Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chỉnh lý biến độngtrên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người chuyển quyền sử dụng đất.

Điều 37. Trình tự thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thực hiện nghiệpvụ chuyên môn và luân chuyển hồ sơ đến các cơ quan thuế, cơ quan tài nguyên vàmôi trường và trả kết quả cho người có nhu cầu; thực hiện việc chỉnh lý biến độngtrên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền.

Phòng Tàinguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân cấp huyệnký giấy chứng nhận trong trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụngđất.

Thời hạn thựchiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiệnnghĩa vụ tài chính). Trường hợp phải trích đo thửa đất thì Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất cấp huyện được thêm thời hạn là không quá 07 ngày.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 38. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môitrường

1. Phối hợpvới các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn vềchuyên môn và tổ chức triển khai thựchiện Bản Quy định này.

2. Hướng dẫncông tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ở các cấp.

3. Hướng dẫnvà kiểm tra việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện tiếp nhậnvà trả kết quả theo đúng Bản Quy định này.

4. Theodõi, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện và đề xuất xửlý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

5. Xây dựngchương trình quản lý thủ tục hành chính và công khai việc nhận, giải quyết thủtục hành chính về đất đai trong toàn tỉnh trên trang Website của ngành. Xây dựnghệ thống thông tin đất đai để phục vụ việc khai thác thông tin của các ngànhtrong tỉnh.

Điều 39. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Xác nhận nguồn vốn trả tiềnsử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc ngân sách hoặckhông thuộc ngân sách Nhà nước đối với tổ chức; Xác định đơn giá cho thuê đấtcho từng dự án cụ thể theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dâncấp huyện xây dựng phương án tổng thể và phương án cụ thể về bồi thường, giảiphóng mặt bằng.

3. Chủ trì phối hợp với các sở,ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện định giá đất công do nhà nướcquản lý để thu tiền sử dụng đất khi giao đất.

4. Hàng năm cân đối kinh phíđể Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tintài nguyên và môi trường và ứng dụng công nghệ trong việc cải cách thủ tục hànhchính.

Điều 40. Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh

1. Hướng dẫn các tổ chức, hộgia đình, cá nhân kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Xác định mứcthu nghĩa vụ tài chính mà tổ chức phải nộp theo qui định.

2. Đề xuất Ủy ban nhân dân cấptỉnh, cấp huyện quyết định đối với các trường hợp tổ chức có yêu cầu được chậmnộp nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Điều 41. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dâncấp huyện thực hiện xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng trong khu vựcquy hoạch chi tiết xây dựng; tổ chức kiểm tra việc cắm mốc lộ giới trên địa bànhuyện, thị xã, thành phố.

2. Thực hiện và hướng dẫn thựchiện việc công khai các đồ án quy hoạch xây dựng.

3. Chủ trì, phối hợp Ủy bannhân dân cấp huyện thực hiện rà soát các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt đểcó xử lý, điều chỉnh kịp thời.

Điều 42. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấphuyện

1. Rà soát cácvăn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành trước đây trái với Bản Quy định nàyvà các quy định của pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

2. Củng cố, hoàn thiện Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện về biên chế và trang thiết bị. Cấp đủkinh phí để luân chuyển hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế mộtcửa; xây dựng các chương trình quản lý hồ sơ địa chính, thủ tục hành chính vàquản lý biến động đất đai.

3. Tổ chức hướng dẫn người sửdụng đất thực hiện đúng trình tự, thủ tục tại Bản quy định này.

4. Chủ trì phối hợp với chủ đầutư tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.

5. Chỉ đạo các đơn vị trựcthuộc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời hạn quy định.

6. Định kỳ vào ngày 15 hàngquí báo cáo việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, nhữngkhó khăn vướng mắc và đề xuất xử lý đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 43. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Thườngxuyên theo dõi, kiểm tra và quản lý các biến động về đất đai trên địa bàn.

2. Có biện pháp phát hiện kịp thời, đình chỉ hành vi vi phạm và xử lýnghiêm các trường hợp sử dụng đất không đúng ranh giới, mục đích sử dụng; xây dựnglấn chiếm lộ giới, sông rạch, hành lang bảo vệ các công trình; lấn chiếm quỹ đấtdo Nhà nước trực tiếp quản lý.

3. Thực hiện chứng thực các văn bản, hợp đồng theo thẩm quyền.

4. Định kỳ vào ngày 10 hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện vềcác trường hợp chuyển quyền, chuyển mục đích, lấn chiếm đất công trái phép vàviệc xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 44. Trách nhiệmcủa tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất

1. Bảo đảmsử dụng đúng ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất được giao, cho thuê.

2. Đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ và thời gian.

3. Kê khai trung thực đúng nguồn gốc, quá trình sử dụng đất khi thiết lậphồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất.

4. Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất,cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, chủ đầu tư phải báocáo tiến độ thực hiện dự án (gọi tắt là báo cáo tiến độ lần đầu) cho Sở Tàinguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thựchiện dự án.

Sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày báo cáo tiến độ lần đầu phải báo cáotiến độ lần thứ hai cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủyban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án.

Điều 45. Trách nhiệm của các sở, ngành khác cóliên quan

Các sở, ban, ngành khi tham gia giải quyết các thủ tục giao đất, chothuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theoquy định tại Bản quy định này có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn và cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định để giảiquyết hồ sơ kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo thời gian theo Bản quy định này.

2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Tài nguyên và Môi trường trongviệc giải quyết hồ sơ, kiểm tra, quản lý quá trình triển khai thực hiện dự án đầutư.