ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 13 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BÕ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2002/QĐ-UB NGÀY 02/8/2002 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ vềkiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND và UBND;

Căn cứ Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 84/TTr-STP ngày09/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bõ Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 02/8/2002 của UBNDtỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước.

Lý do: Hình thức không phù hợp với quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp nhanh chóng tham mưu Chủ tịch UBNDtỉnh ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnhvà Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tưpháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng