ỦY BAN NHÂN DÂN

Y BAN NHÂN DÂN
TNH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 38/2007/QĐ-UBND

M Tho, ngày 04 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH TIỀN GIANG

ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Cănc Luật T chc Hi đng nhân dân y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Cănc Luật Giáo dc năm 2005;

Căncứ Quyết đnh s 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 ca B Giáo dc Đào tạo v vic ban hành Quy đnh v dạy thêm học thêm; Xét đề ngh của Giám đốc S Giáo dục vàĐàotạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Quy đnh v các biện pp tăng cường quản dạy thêm hc thêm trên đa bàn tnh Tiền Giang”.

Điều 2. Quyết đnh này hiệu lc sau 10 ngày k t ngày ký thay thếQuyết đnh s 69/2001/QĐ.UB ngày 20/12/2001 của y ban nhân dân tnh Tin Giang ban hành Quy đnh v các biện pháp tăng ng quản dy thêm, hc thêm trên đa bàn tnh Tiền Giang.

Điều 3. Giám đc Sở Giáo dục Đào tạo tráchnhiệm phối hp vicác sở, ngành liên quan t chc triển khai, hưng dẫn và kiểm tra việc thc hiện Quyết đnh này.

Điu 4. Chánh n phòngy bannhân n tnh,Giám đcSGiáo dcvà Đào tạo,thtrưng các s, ngành liênquan, Chtịch y bannhân dân các huyn, thành phố M Tho, th xã Gò ng chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TNH
KT.CH TCH

PHÓ CH TCH
Phan n Hà

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 38/2007/QĐ-UBND quy định các biện pháp tăng cường quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang