UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2007/QĐ-UBND NGÀY 19/7/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2008/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết vàhướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 củaChính phủ về bán đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Sở Xây dựngthành phố tại Tờ trình số 1363/TTr-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyếtđịnh sau đây:

1. Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy chế bán đấugiá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước.

2. Quyết định số 35/2008/QĐ-UBNDngày 27 tháng 6 năm 2008 của UBND thành phố về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồngbán đấu giá và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước tại Quyết địnhsố 41/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên vàMôi trường, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng,Giám đốc Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịvà cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến