ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ THÚ Y CẤP XÃ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Văn bản số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp chonhân viên thú y xã;

Căn cứ Văn bản số 16311/BTC-NSNN ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấp cho nhânviên thú y xã;

Căn cứ Quyết địnhsố Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệtĐề án kiện toàn mạng lưới thú y cơ sở;

Xét đề nghị của SởNông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp cho cán bộ thú y cấp xã trên địa bàntỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Mức phụ cấp: Mức phụ cấp tháng của cán bộ thú y cấp xãbằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu quy định hiện hành.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2012 trở đi.

3. Nguồn ngân sách chi trả:

- Đối với 03 huyệnmiền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí;

- Đối với huyện HoàiÂn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí;

- Đối với các huyện, thànhphố còn lại: Ngân sách huyện, thành phố cân đối chi trả.

Nguồn kinh phí chitrả: Từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp vớiGiám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh một phần nội dung Quyếtđịnh số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh.

Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Chủtịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;- TT Tỉnh ủy (b/c);- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (22b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Lê Hữu Lộc