UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁCÁC LOẠI ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆNBIÊN NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆNBIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 1 1 năm 2003 ;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11năm 2003 ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá các loạiđất; Nghị định số 123/2007/NĐ-NP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụngđất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác địnhgiá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng7 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Liên bộ Tài nguyên và Môitrường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giáđất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 261/2011/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biênkhóa XIII - kỳ họp thứ 03 về việc thông qua bảng giá các loại đất và quy địnháp dụng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môitrường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàybảng giá các loại đất và quy định áp dụng Bảng giá các loại đất trên địa bàntỉnh Điện Biên năm 2012 (có bảng giá các loại đất và quy định áp dụng bảng giácác loại đất kèm theo).

Điều 2. Phạm vi, thời điểm áp dụng.

1. Bảng giá các loại đất quy địnhtại Điều 1 dùng để làm căn cứ:

a) Tính thuế đốt với việc sử dụngđất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Tính tiền sử dụng đất và tiềnthuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đấthoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

c) Tính giá trị quyền sử dụng đấtkhi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong cáctrường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003.

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất đểtính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phầnhóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tạikhoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003 .

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất đểthu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất đểbồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của LuậtĐất đai 2003.

f) Tính giá trị bồi thường đối vớingười có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nướctheo quy định của pháp luật.

2. Bảng giá các loại đất quy địnhtại Điều 1 không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầuđối với các tổ chức, cá nhân trong nước.

b) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầuvà giá cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc Công ty có vốn đầutư nước ngoài.

3. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01tháng 0 1 năm 2012.

Điều 3. Giao cho Sở Tài nguyên và Môitrường có trách nhiệm:

1. Kiểm tra việc thực hiện giá đấtcủa các cấp, các ngành; chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tổ chức việc thực hiện bảng giá đất theo quy định.

2. Trình UBND tỉnh điều chỉnh giáđất khi có biến động lớn về giá đất đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạchđô thị, khu thương mại du lịch, khu công nghiệp theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đềubị bãi bỏ.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuếtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 38/2011/QĐ-UBND về bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2012