ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨCGIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căncứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừngnghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫnthực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tảitại Tờ trình số 324/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức giá dịch vụ xe ra, vàobến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (có biểu mức kèm theo).

1. Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách ápdụng đối với bến xe đạt quy chuẩn từ loại 1 đến loại 6 theo quy định tại Thôngtư 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Các đơn vị khai thác bến xe ô tô khách không đượcthu quá mức giá quy định tại Quyết định này.

3. Biên lai, chứng từ thu tiền thực hiện theo quyđịnh của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc cácSở: Giao thông vận tải, Tài chính và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh kiểm tra việc thu,nộp tiền dịch vụ theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Văn Thi

MỨC GIÁ DỊCHVỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhândân tỉnh Kiên Giang)

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu bao gồm thuế GTGT

Bến xe Loại 1

Bến xe Loại 2

Bến xe Loại 3

Bến xe Loại 4

Bến xe Loại 5

Bến xe Loại 6

1

Xe chạy tuyến cố định

1.1

Cự ly vận chuyển dưới 50km

Đồng/ghế.lượt

2.000

2.000

2.000

1.800

1.800

1.800

1.2

Cự ly vận chuyển từ 50km đến dưới 100km

Đồng/ghế.lượt

3.000

2.800

2.600

2.200

2.100

2.000

1.3

Cự ly vận chuyển từ 100km đến dưới 300km

Đồng/ghế.lượt

3.200

3.000

2.800

2.400

2.200

2.100

1.4

Cự ly vận chuyển từ 300km trở lên

Đồng/ghế.lượt

3.400

3.200

3.000

2.600

0

0

1.5

Xe buýt

Đồng/ngày.xe

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2

Các loại xe khác vào bến đón trả khách hoặc lên xuống hàng hóa

2.1

Xe trung chuyển (từ 09 ghế trở xuống)

Đồng/ngày.xe

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.2

Xe ô tô khách dưới 08 ghế; xe ô tô tải dưới 01 tấn

Đồng/xe.lượt

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.3

Xe ô tô khách từ 08 đến 16 ghế; xe ô tô tải từ 01 tấn đến dưới 2,5 tấn

Đồng/xe.lượt

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

2.4

Xe ô tô khách từ 17 đến 29 ghế; xe ô tô tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,5 tấn

Đồng/xe.lượt

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

2.5

Xe ô tô khách từ 30 ghế trở lên; xe ô tô tải từ 3,5 tấn đến dưới 05 tấn

Đồng/xe.lượt

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

2.6

Xe ô tô tải từ 05 tấn trở lên

Đồng/xe.lượt

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2.7

Xe chở khách tham quan, du lịch

Đồng/xe.lượt

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.8

Xe mô tô 2, 3 bánh chở hàng (hoặc các loại xe tương tự)

Đồng/xe.lượt

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000