ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 4, MỤC II - LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP,CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI BẢNG DANH MỤC VÀ MỨC THU MỘT SỐLOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2012/QĐ-UBND NGÀY28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phíngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu,nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh vàphí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 22/7/2013 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ điểm 4, mục II - Lệphí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng kýdoanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàntỉnh, kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhândân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 2165/TTr-STC ngày 09/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ điểm 4, mụcII - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin vềđăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trênđịa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy bannhân dân tỉnh.

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấpthông tin doanh nghiệp thực hiện theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày23/10/2012 của Bộ Tài chính.

Các nội dung khác không bãi bỏ thìvẫn thực hiện theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnhban hành mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 2;
- LĐVP, CV KTTH, KTN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng