ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/9/2011 CỦA UBNDTỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ KHUNG GIÁTHUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định bổ sung một sốđiều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ vềthu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnNghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi,bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 120/2005/TT-BTC ;

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 2237/TTr-STC ngày 01 tháng 08 năm 2013 của Sở Tài chính, vănbản thẩm định số 640/STP-XDKTVB ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Khoản 3 vàoĐiều 3 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và khung giá thuêmặt nước trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

"3.Các trường hợp phátsinh kể từ ngày 01/3/2011 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư số 94/2011/TT-BTCngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính và Quyết định này.

Trường hợp đã được xác định giáthuê đất nhưng chưa đúng theo quy định trên thì được xác định lại theo Quyếtđịnh này".

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợpvới các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm traviệc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, STC, An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm